کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اتحادیه‌ی صنفی معلمان کوردستان ایران پیامی را منتشر کرد

14:00 - 19 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: اتحادیه‌ی صنفی معلمان کوردستان ایران نسبت به تهدیدهای سپاه تروریست پاسداران بر معلمان و دانش آموزان، پیامی را منتشر کرد.

متن پیام بدین صورت می‌باشد:

متأسفانە اخیرا، سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران، از هر طریقی بر روی معلمان و دانش آموزان کار می‌کند و با بهانه‌های مختلف برای آنان جسلە برگزار می‌کند.

برای نمونە؛ لوح تقدیر را برای معلمانی کە عضو بسیج و سپاه نیستند، می‌فرستند، معلمان این این اقدام سپاه تروریست را اهانت بە خود می‌دانند و از این که نامشان به عنوان تقدیرشدگان ازسوی این سازمان تروریستی ثبت می‌شود، شدیدا معترض هستند.

همچنین سپاه تروریست پاسداران به بهانه‌ روز معلم گردهمایی تشکیل می‌دهند و جوایز پخش می‌کنند.

اتحادیه‌ صنفی معلمان کوردستان ایران، این کارهای سپاه پاسداران را شدیدا محکوم و اهانت به معلمان قلمداد می‌کند.

به همین جهت از همه‌ معلمان می‌خواهیم که بسیار هوشیار باشند و به دام این تروریستان نیفتند.همچنین خواستار این هستیم اگر کسانی که عضو بسیج هستند، بدون اتلاف وقت ازاین سازمان تروریستی خارج خارج شوند.

از معلمان می‌خواهیم، دانش آموزان را آگاه سازند که به دام این سازمان تروریستی نیفتند.

اتحادیه‌ی صنفی معلمان کوردستان ایران

١٩ اردیبهشت ١٣٩٨ شمسی