کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

از ١٢ میلیون معلول ایرانی تنها ٢.٧ درصد از آنان مستمری دریافت می کنند

19:02 - 28 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: بر اساس آخرین آمار منتشرە از سوی کمپین حقوق بشر ایران، ٢.٧ درصد معلولین مستمری دریافت می کنند.

از دوازدە میلیون معلولی کە طبق آمارها در ایران زندگی می کنند درصد بسیار کمی از آنان شامل مستمری حکومتی می شوند و متاسفانه مسئولین رژیم نیز هیچ بودجەای برای حمایت از آنان در بودجە‌بندی سال جاری  در نظر نگرفتە‌اند.

شرایط دشوار اقتصادی و بی توجهی سران رژیم بە معیشت معلولان کە ١٥ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند باعث نگرانی و اعتراض این قشر جامعە در ١٢ آذر ماه در تهران نیز شدە بود.

این در حالی است کە شعار امسال سازمان ملل در روز جهانی معلولین " توانمندسازی افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از فراگیرسازی و برابری" عنوان شده بود.

با توجه به بررسی های انجام شده و نظر کارشناسان همواره بین فقر و معلولیت رابطه مستقیمی وجود دارد. به طوری که اکثر معلولین خصوصاً در مناطق محروم و روستاها زیر خط فقر زندگی می کنند و هر ساله بر تعداد آنان اضافه می شود زندگی افرادی که هم زیر خط فقر بوده و هم دارای معلولیت هستند وروی به تکدیگری می آورند بسیار غم انگیز است.