کوردستان میدیا

سه شنبه 29 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آسمیلاسیون فرهنگی ملیت‌های ایران از سوی نهادهای علمی رژیم هدایت می‌شود

16:39 - 19 شهریور 1396

کوردستان میدیا: از آن زمان کە مرزهای تصنعی ایران رسمی شد و حکومت‌های مرکزی توسط افکار شونیستی تک ملتی مدیریت می‌شوند، افکار فاشیستی با شعار یک ملت-یک زبان، همواره در تلاش برای از بین بردن فرهنگ و زبان ملت‌های غیر فارس بودەاند.

روز چهارشنبە پانزدهم شهریور ١٣٩٦، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه رازی کرماشان، گردهمایی بە مدت سە روز در راستای ترویج زبان و ادبیات فارسی برگزار کرد.

این درحالی‌ست کە در امتداد برنامە آسمیلاسیون در ایران، اولین بار نیست کە فاشیسم مرکزگرای ایران در شهرهای کوردستان همایش و سمینارهایی در راستای توسعە زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند و ادبیات فارسی را بر ادبیات دیگر ملیت‌ها در ایران غالب می‌کند و ارجحیت می‌بخشد.

باید خاطرنشان کرد کە از زمان تاسیس دولت به اصطلاح مدرن در ایران و تاسیس نهادهای و موسسات فرهنگی-اجتماعی در قالب فعالیت‌های علمی به صورت رسمی و سازمان‌دهی شده، آسمیلاسیون ملیت‌های غیر فارس ایران استارت خورده و تا به امروز ادامه دارد.

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در ساڵ ١٣٥٠ تاسیس شدە و تا بە امروز با حمایت رژیم جمهوری اسلامی، برنامەهای فاشیستی خود را در سراسر ایران پیش می‌برد. گردهمایی اخیر این انجمن در کرماشان، دوازدهمین گردهمایی در راستای اهداف فاشیستی این انجمن می‌باشد.

لازم بە ذکر است کە این گردهمایی‌ها بخشی کوچکی از فعالیت‌های این انجمن است، کە از تعداد دوازدە گردهمایی ، هشت گرهمایی در شهرهای غیر فارس از جملە: مازندران، تبریز و اردبیل و ... برگزار شدە است و همچنین این انجمن دارای ٩ شعبە می‌باشد، کە شش شعبە آن در شهرهای ارومیە،رشت،کرماشان،زنجان،اردبیل و خوراسان قرار دارند و تنها سە شعبە آن در شهرهای فارس‌نشین است.

همچنین در فراخوان این گردهمایی آمدە است کە اهداف این نشست: پژوهش در زمینە زبان فارسی و گفتگو در این زمینە با هدف تقویت و گسترش این زبان است و افرادی کە در این گردهمایی مقالە ارائە می‌دهند باید موضوعاتشان در این راستا باشد.

قابل ذکر است کە در شهر کرماشان و تمامی شهرهای کوردستان بە هیچ وجە مجوزی برای برگزاری چنین همایشی با این حجم در زمینە ترویج زبان و ادبیات کوردی، از سوی رژیم صادر نمی‌شود. در واقع حتی برای برگزاری یک انجمن ادبی در حد محافل دانشگاهی در کرماشان برای فعالیت با هدف ترویج زبان و ادبیات کوردی مجوز صادر نمی‌شود.

در این گردهمایی ٥٤ نفر بە عنوان شورای علمی فعالیت کردەاند کە بیشتر آنها از ملیت‌های دیگر همچون: کورد،عرب و آذری و ... هستند و در راستای سیاست‌های فاشیستی فارس فعالیت می‌کنند و از عوامل بازتولید آسمیلاسیون فرهنگی می‌باشند.

از سوی دیگر مسئولان استان کرماشان بە جای خدمت کردن بە مردم، فرهنگ و اصالت این کلانشهر کوردستان، در خدمت سیاست‌های رژیم هستند، بە عنوان مثال: رازانی استاندار کرماشان با شرکت در این گردهمایی از اهمیت و الزام گسترش زبان و ادبیات فارسی سخن گفتە و زبان فارسی را میراث جهانی نامیدە است.

بە طور کلی رژیم در پروژە آسمیلاسیون و برنامەهای طراحی شدە با عقلیت فاشیستی، بیشترین تلاش‌ها را برای از بین بردن زبان کوردی در کرماشان دارد و مانع از فعالیت مردمان این شهر در راستای زبان و ادبیات مادری‌شان می‌شود کە از ابتدایی‌ترین حقوق هر ملتی است.