کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت برگزاری شکوهمندانە جشن‌های نوروزی

12:51 - 7 فروردین 1398

کوردستان میدیا: مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای برگزاری مراسمات نوروزی در استان‌های کوردستان را نمایش بزرگ اتحاد و انسجام ملت کورد وصف کرد.

مردم مبارز کوردستان، همچنان کە همە میدانیم ، نوروز همچنانکە نماد نو شدن سال و طبیعت و پایان فصل سرما و شروعی نو برای آدمیان و همە جانداران در کرە خاکی است، اما برای ما مردم کورد نوروز همچنین نماد بپاخاستن و روز طلوع خورشید آزادی بر سیاهی استثمار و ظلم است.

در کوردستان تحت استبداد جمهوری اسلامی، امسال نیز نوروز عاملی شد برای دوستی و اتحاد. مردم کوردستان از هر طبقە، باور و زبان و بدون در نظرگرفتن تفاوتهای جغرافیایی، فکری و مذهبی، بە پیشوازی فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران آمدند و نشان دادند کە ملت کورد از احزابشان جدا نیستند. همچنان در ٦ ماه گذشته نیز مردم کوردستان ٢بار (٢١ شهریور ١٣٩٧ و مراسم نوروز ١٣٩٨) ثابت کردند که سیاست کشتار، اعدام و زندان در ٤ دهه گذشته از سوی سازمان‌های سرکوب جمهوری اسلامی بر مردم کوردستان تحمیل شد، نتوانست خللی بر اراده ملی خلق کورد در کوردستان ایران بوجود آورد و مردم و احزابشان را از هم جدا سازد.

مردم خستگی ناپذیر و با ارادە کوردستان

در جشنهای نوروزی در شهرها و روستاها و در هر کوە و دشتی ثابت کردید کە چە نیروی عظیم و گستردەای هستید و چە نیرویی در وجودتان برای رهایی و آزادی سرزمینتان جاری است. شما با اتحاد مثال زدنی، رقص آزادی برپا کردید و با "جامانە و هەوری و گل سرخ" چشم سركوبگران را کور کردید.

نوروز امسال تنها آهنگ شادی و سرور نبود، بلکە نمایشی بزرگ از قدرت مردم کوردستان بود کە علی‌رغم همە تهدیدها و فشارهای رژیم و استفادە از نیروی نظامی و امنیتی در شهرها و مرزهای کوردستان، توانستند مراسم و جشنهای نوروزی را بسیار وسیعتر و باشکوهتر و بە گستردگی همە کوردستان بە نمایش بگذارند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، ضمن سپاسگذاری از شجاعتتان، این پیروزی بزرگ را بە شما تبریک می گوید، شما نشان دادید کە پیشرو و پیش آهنگ مبارزە و مقاومت در برابر ظلم ظالمان هستید، شما ثابت کردید کە جنبش آزادیخواە کوردستان پیش آهنگ مبارزە مدنی، متمدنانە و بدون خشونت است.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن تاکیدی دوبارە با عهد و قراری کە با شما بستە است، از هیچ کوششی در جهت برداشتن گامهای بزرگتر بە سمت اتحاد و همبستگی فروگذار نخواهد کرد.

بدون شک استقبال و جوش و خروش شما از درخواستهای ما در راستای امیدی است کە بە اتحاد و همبستگی ما دارید، ما نیز این خواست بر حق شما را فراموش نمی کنیم و از هیچ تلاش و کوششی در این زمینە دریغ نمی کنیم.

نابود باد جمهوری اسلامی ایران

پایندە باد جنبش آزادیخواە کوردستان

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٥ فروردین ماە ١٣٩٨ خورشیدی