کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اهانت دانشجویان بسیجی بە فرهنگ و لباس کوردی

17:16 - 4 خرداد 1398

کوردستان میدیا: مسئول بسیج دانشجویان دانشگاه کوردستان واقع در شهر سنندج، بە پوشش کوردی دانشجویان کورد این دانشگاه اهانت کردە است.

سید عنایت جویباری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه  کوردستان با اتکا بە نیروهای اطلاعاتی رژیم، دانشجویان کورد را تهدید کرد کە نباید با لباس کوردی وارد محیط دانشگاه شوند، چرا کە این لباس‌ها مخصوص احزاب مخالف رژیم هستند.

این مسئول بسیج دانشجویی، از وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم خواستە بود کە در صورت ورود هر دانشجوی کورد با پوشش کوردی بە محیط دانشگاه، فورا آن‌ها را دستگیر کنند.

همچنین در بخشی از بیانیه‌ای کە با مضمون توهین بە ملت کورد منتشر شده آمدە است کە، ملت کورد یکی از اقوام ایرانی است  کە قسمت کوچکی از فرهنگ ایرانی به شمار می‌آید و تاکید کردەاند کە بایستی همە‌ی فعالیت‌هایشان در راستای خدمت بە زبان فارسی و ملت فارس باشد.

این بیانیه و نحوە‌ی برخورد مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کوردستان، خشم و تنفر دانشجویان کورد را در پی داشت.