کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

او اینک هویت است

19:03 - 31 تیر 1398

کریم پرویزی

دکتر قاسملو، رهبر جنبش ملی_دمکراتیک بود که چند دهه بر ضد دو نوع حاکمیت پادشاهی و ولایت فقیه مبارزه نمود، این جنبش از آغاز دوباره تا سرپا ایستادن و بعد تا رشد کردن و بزرگ شدن و همچنین در فراز و نشیب و شکست و عقب نشینی و پیشرفت‌ها، تجربیات زیادی کسب نمود که بخش مهمی از آن توسط دستان پرتوان و خلاق «پیشوا»ی جاویدان بود، اما ادامه دادن و زنده کردن و سازماندهی کردن و دمکراتیک کردن و توسعه دادن آن بر عهده ی دکتر قاسملو بود و با فکریت و اندیشه و مبارزات و خون وی، بە سان درخت بلوط استوار ایستادە قامتی برای ابدیت مبدل گشت که هیچ طوفانی یارای آن را نخواهد داشت بە ریشەهایش دست یازد.

دکتر قاسملو، درخت بلوط مبارزات ملی کوردستان را چنان سیراب و هرس و رشد و نمو داد که نه تنها ملت کورد زیر سایه ی آن استراحت مینماید، بلکه به نماد و مشوق ملتهای دیگر ایران، بویژه آزادیخواهان واقعی ایران تبدیل گشته است و به سان مبدا آموزش و مشوق خود به دکتر قاسملو نگریسته و می‌نگرند.

حاکمیت جمهوری اسلامی در تیرماه شوم ١٣٦٨، با شلیک به مغز جنبش ملی-دمکراتیک کوردستان، می‌خواست این جنبش را از لحاظ فکر و اندیشه از کار بیاندازد و جسم بی سر این جنبش را در آتش خواست خود و مزدوران وابستەاش بسوزاند، اما هرگز تصور نمی‌کرد که قاسملو، درخت بلوط انقلاب کوردستان، اینک با رگ تاریخ گره خورده و تنها چند کادر و پیشمرگه در اطراف دکتر قاسملوی رهبر نیستند، بلکه همه ی کوردستان به آیینه‌ی انعکاس پژواک روشنفکری اندیشه  و سیمای قاسملو تبدیل گشته است.

انقلاب میهن پرستانه و کاروان بنیادگذاران میهن تازه، مرحله به مرحله، با «راسان» ، درس‌های قاسملو را دوباره می‌کنند و قاسملو نه تنها از آنها دور نیست، بلکه در اتاق کار و سنگر نگهبانی و در آهنگهای موبایل هایشان و در دو جلد کتاب‌های دانشگاه و در مدال سر سینه هایشان جای دارد.

کوهستان و باغ و دره و خیابان و بازار و کوچه و مدارس و کارگاه و کاروان و سنگ و درخت و دیوار کوردستان به نام دکتر قاسملو مزین گشته اند و شیرین ترین موسیقی بعد از «ای رقیب» در نزد کوردهای سرزمین مهر و خورشید، سرود «خوایه وه‌ته‌ن ئاواکه‌ی» می‌باشد.

بعداز گذشت ٣ دهه از شلیک ظلم و غدر به مغز کوردستان و کورد، نه تنها دشمنان به اهداف خود نرسیدند، بلکه اینک دکتر قاسملو تنها دبیرکل یک حزب نیست، بلکه برای انقلاب ملت کورد یک هویت و برای بنیانگذاران آینده‌ی کوردستان، نماد و هدف است.