کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایالات متحدە برای نظارت و کنترل فعالیت های رژیم ایران یک نهاد تازە مالی تشکیل داد

18:08 - 22 اسفند 1397

کوردستان میدیا: ایالات متحدە در راستای اعمال فشار بر رژیم ایران نهاد تازە مالی را برای نظارت بر فعالیت های این رژیم تشکیل دادە است.

بە گفتە معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانەداری آمریکا، واحد تازەای بە نام " واحد ترکیبی مسائل مالی ایران" شکل گرفتە کە هدف آن جمع کردن اطلاعات مالی مربوط بە رژیم ایران است.

سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی این وزارتخانە روزسەشنبە، ٢١ اسفند ماه، اعلام کرد کە، "واحد ترکیبی مسائل مالی ایران" زیرمجموعه معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی است که برای بهبود فعالیت‌های مربوط به ایران و مقابلە با آن تشکیل شده‌است. 

مقامات ایالات متحدە رژیم ایران را متهم بە حمایت از تروریسم می‌کنند و خواهان اعمال " فشار حداکثری" از طرف تمامی کشورهای هم‌پیمان و اروپایی شدند.