کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایران در سوریە و عراق نیروی دویست هزار نفری سازمان دادە است

10:49 - 27 اسفند 1397

کوردستان میدیا: بە گفتە فرماندە کل سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران، این کشور دویست هزار نیرو را در کشورهای سوریە و عراق سازماندهی کردە است.

روز یکشنبە، بیست‌وششم اسفند ماه، محمد علی جعفری، فرماندە کل سپاە تروریست پاسداران رژیم اعلام کرد کە، این رژیم نقش مهمی در معادلات منطقەای دارد و توانستە کە دویست هزار نفر از مردم بومی این دو کشور  را سازماندهی کند.

جعفری کە با رسانه‌های رژیم گفتگو کردە بە موشک های حزب اللە لبنان اشارە کرد و آن را یکی از موفقیت‌های بی‌نظیر رژیم وصف کردە است.

لازم بە ذکر است کە رژیم ایران، گروه‌های تروریستی دیگری نیز متشکل از شهروندان افغانی و پاکستانی، تحت عنوان "گردان‌های زینبیون" و "فاطمیون" تشکیل داده است و از طریق آن‌ها بر دامنه‌ی فعالیت‌های تروریستی خود در منطقه و جهان افزوده است.

پیشتر ایالات متحدە و کشورهای اروپایی، رژیم ایران را عامل اصلی تداوم جنگ داخلی سوریە معرفی کرده‌اند.

در همین رابطه برایان هوک، دستیار ارشد وزیر خارجه آمریکا در امور ایران نیز گفتە بود کە: رژیم ایران با نقض حاکمیت و استقلال کشورهای منطقه فقط در پی تضعیف حکومت‌ها و جایگزین کردن هویت‌های فرقه‌ای می‌باشد.