کوردستان میدیا

سه شنبه 1 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برنامه‌ی منشور هفته

15:17 - 12 رێبەندان 2717

برنامه‌ی منشور هفته

موضوع: زاگرس، ریزگردها و بودجه ٩٧