کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 مهر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بزودی ترجمە‌ی دیگری از احمد قاضی به چاپ می‌رسد

17:48 - 29 مرداد 1394

کوردستان میدیا: کتاب کلیلە و دمنە یکی از آثار ادبی کلاسیک جهان از سوی احمد قاضی بە زبان کردی ترجمە و چاپ و منتشر می‌شود.

بە گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، برای اولین بار کلیلە و دمنە کە یکی از آثار ادبی کلاسیک جهان بە شمار می‌رود بە زبان کردی منتشر می‌شود.

9882.jpg

کلیلە و دمنە کتابی حاوی پند و اندرز می‌باشد کە حکایت‌های این کتاب از زبان حیوانات نقل شدە و کلیلە و دمنە نام شغال می‌باشد.

این کتاب در قرن ششم در سردمداری غزنویان از سوی ابولمعانی نصرالـله بن عبدالحمید منشی از زبان عربی بە فارسی برگرداندە شدە است.

احمد قاضی دارای تالیفات و ترجمه‌های نظیر باقه‌بین، دستور زبان کُردی به دو زبان، جمع و اصلاح دیوان سیف‌القضات، ژانی گه‌ل و خلاصه تاریخ کُردستان است.
احمد قاضی، نویسندە، روزنامەنگار و هنرمند کرد اهل شهر مهاباد یکی از نامی‌ترین مترجم و نویسندگان معاصر بە شمار می‌رود کە هفدهم خردادماه امسال چشم از جهان فروبست.