کوردستان میدیا

جمعه 1 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تروریست بە خانەات برگرد

20:09 - 24 مهر 1396

آگری اسماعیل نژاد

سرانجام رئیس‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، روز ١٣ اکتبر ٢٠١٧ استراتژی خود، در برابر ایران را طی مصاحبەای ١٩ دقیقەای اعلام کرد.

طبق استراتژی جدید، سپاە پاسداران جمهوری اسلامی بە دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کنندە، در لیست تحریم وزارت خزانەداری آمریکا قرار گرفت.

دونالد ترامپ، استراتژی جدید خود را طی ١٩ دقیقە اعلام کرد و در این ١٩ دقیقە ضمن اشارەای بە تاریخ فعالیت‌های تروریستی ایران علیە آمریکا، سپاە پاسداران را نیروی ترور و شخصی رهبر ایران نامید. وی در این سخنرانی ١٠ بار بە حمایت ایران از تروریست در منطقە و جهان اشارە کرد.

چند دقیقە پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا، توسط رئیس جمهور این کشور، وزارت خزانەداری آمریکا، سپاە پاسداران را بە دلیل حمایت این گروە، از گروه‌های تروریستی در لیست تحریم قرار داد.

در مورد تحریم سپاە پاسداران توسط آمریکا باید بە این نکتە اشارە کرد کە پیش‌تر و از ٢٠٠٧ تا اکنون چندین بار وزارت خزانەداری آمریکا، بخشی از فرماندهان و شاخە‌هایی از سپاە پاسداران را بە دو دلیل از جملە فعالیت‌های موشکی بالستیک و نقض حقوق بشر در ایران مورد تحریم قرار دادە است اما اینکە کلیت سپاە پاسداران و بە جرم حمایت از گروه‌های تروریستی تحت تحریم وزارت خزانەداری آمریکا قرار بگیرد، در تاریخ تحریم‌های آمریکا علیە ایران اولین بار است.

چند ساعت قبل از سخنرانی دونالد ترامپ، کاخ سفید طی بیانیه‌ای ضمن اینکە نکتە‌هایی از استراتژی جدید آمریکا در برابر ایران را اعلام کرد؛ دلیل این تصمیم‌گیری را نیز تا حدودی آشکار نمود. در این فکت‌ شیت آمدە است: فهرست کامل فعالیت‌های خرابکارانه رژیم ایران بسیار فراتر از تهدیدهای اتمی آن است. این فعالیت‌ها شامل توسعه برنامه موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل تسلیحات اتمی، حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریسم و افراط‌گرایی، پشتیبانی از جنایات رژیم بشار اسد علیه مردم سوریه، دشمنی با اسرائیل، تهدید نسبت به کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس، حملات سایبری به مؤسسات مالی و نظامی آمریکا، اسرائیل و سایر متحدان آمریکا، نقض حقوق بشر مردم ایران و حبس خارجی‌ها در زندان می‌شود. در ادامە همین فکت شیت بە سیاست دولت باراک اوباما در قبال ایران اشارە شدە و آمدە است: دولت باراک اوباما با کوتەبینی و تمرکز صرف بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران، عملا رسیدگی به دیگر فعالیت‌های خرابکارانه رژیم ایران را به حاشیه برد و اجازه داد تا نفوذ ایران در منطقه به سطح غیرقابل تحملی برسد.

دولت دونالد ترامپ در فکت شیت کە کاخ سفید در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران اعلام کردە است، از دولت هم حزبی آقای ترامپ، جورج بوش نقد کردە و در این زمینە می‌نویسد: دولت پیشین پرزیدنت جورج دبلیو بوش با توجه مدام به تهدیدهای سازمان‌های افراطیون سنی، از تهدیدهای دراز مدت افراط‌گرایان و رادیکال‌های مورد پشتیبانی ایران (گروه‌های شبه نظامی شیعه) غفلت کرد. در نتیجه‌ی این سیاست، آمریکا از مقابله با توسعه‌گرایی حکومت ایران و شبکه نیروهای نیابتی و تروریست‌های هوادار آن که با هدف تضعیف کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند، غفلت کرد. فکت شیت، کاخ سفید، بە این اشارە کردە کە دولت فعلی آمریکا این اشتباه‌ها را تکرار نخواهد کرد. دولت ترامپ این تهدیدها را به شکل همه‌جانبه نسبت به فعالیت‌های خرابکارانه توسط حکومت تهران پاسخ خواهد داد و به دنبال تغییر رفتار این رژیم خواهد بود.

این استراتژی به دنبال خنثی کردن و مقابله با تهدیدات ایران، به ویژه تهدیدات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

در فکت شیت کاخ سفید آمدە است: رفتار گستاخانە رژیم ایران، بە ویژە سپاە پاسداران یکی از خطرناک‌ترین تهدیدها، علیە منافع آمریکا و ثبات منطقە است. رژیم ایران با سوءاستفاده از مناقشات منطقه‌ای و بی‌ثباتی آن، به شکل متجاوزگرانه‌ای به گسترش نفوذ و دامنه تهدیدها علیه همسایگان خود دست زده است .

رئیس جمهور آمریکا در متن سخنرانی‌اش در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران، متذکر شد که با متحدان آمریکا بە این نتیجە رسیدەاند، کە باید جلوی فعالیت‌های بی‌ثبات کنندە جمهوری اسلامی در منطقە گرفتە شود .

با توجە بە متن، بیانیە کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ در زمینە استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران می‌توان گفت کە دولت کنونی آمریکا، سیاست صدور انقلاب اسلامی_ایرانی بە کشورهای مسلمان کە توسط جمهوری اسلامی پیروی می‌شود را یک تهدید علیە خود و ثبات منطقە تلقی می‌کند.

هواداران غربی برجام بر این عقیدە بودند کە برجام می‌تواند، زمینە بازگشت ایران بە جامعە جهانی را فراهم کند و در برابر این بازگشت و خروج از انزوا، ایران بە یک کشور نرمال در روابط بین‌الملل تبدیل می‌شود، پس در واقع هدف از برجام کنترل برنامە هستەای جمهوری اسلامی و نیز تشویق ایران برای بازگشت بە روابط نرمال بین‌المللی و دست کشیدن رژیم از سیاست‌های بی‌ثبات کنندە، عدم حمایت از گروه‌های تروریستی و عدم دخالت در کشورهای اسلامی بود.

اما همچنان کە دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود بە آن اشارە کرد، برجام و عواید اقتصادی حاصل از این قرارداد، نە تنها مسبب آن نشدە است کە جمهوری اسلامی بە یک کشور نرمال در روابط بین‌المللی تبدیل شود، بلکە پول‌هایی کە بر طبق این قرارداد در اختیار جمهوری اسلامی قراردادە شدە است؛ در زمینە ترویج و صدور انقلاب اسلامی_ایرانی و حمایت از جنگ‌های نیابتی و گروه‌های تروریستی از جملە حزب‌اللە و حماس و حوثی و... سرمایە‌گذاری شدە است.

اهمیت استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران در این نکتە است کە بر طبق این استراتژی پایبندی آمریکا بە برجام در گرو این است کە ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کنندە در منطقە و نیز حمایت از گروه‌های تروریستی را کنار بگذارد. یعنی استراتژی جدید آمریکا درست نقطە متقابل عملکرد این کشور در مورد برجام است چون همچنان کە در بالا نیز اشارە شد، در صورتی برجام می‌توانست همە خواست‌های آمریکا را فراهم نماید کە ایران از یک کشور بی‌ثبات کنندە بە کشوری با روابط بین‌المللی نرمال تبدیل شود. در واقع بر اساس استراتژی جدید آمریکا، می‌توان ادعا کرد کە در صورت تدوام ایران در تلاش برای حمایت از گروه‌های تروریستی و ترویج سیاست صدور انقلاب اسلامی_ایرانی نە تنها آمریکا بە برجام پایبند نخواهد شد، بلکە احتمال افزایش تنش بین ایران و آمریکا بیشتر شدە و حتی این امکان وجود دارد کە آمریکا در آیندە سپاە پاسداران را نیز در لیست ترور قرار دهد.

در واقع استرتژی جدید آمریکا در راستای کاهش بی‌ثباتی در خاورمیانە و کشورهای اسلامی طراحی شدە و شرط کاهش بی‌ثباتی در این کشورهای نیز، بازگشت جمهوری اسلامی بە درون مرزهای خود و دست کشیدن از سیاست صدور انقلاب اسلامی_ایرانی است.

البتە این استراتژی جدید، نقطە ضعف بزرگی نیز دارد و آن این است کە هرچند دونالد ترامپ بە تاریخ تروریسم دولتی جمهوری اسلامی علیە آمریکا در سخنرانی خود اشارە نمود، اما واقعیت این است کە تروریسم دولتی جمهوری اسلامی علیە مردم ایران و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی بە مراتب بسیار گستردەتر از تروریسم دولتی این رژیم در روابط بین المللی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی است.

هرچند در فکت شیت اشارە مختصر بە مسئلە پایمالی حقوق بشر در ایران توسط سپاە پاسداران شدە است، اما در استراتژی جدید آمریکا بە تروریسم دولتی علیە مردم و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی اشارەای نشدە است.

عدم اشارە بە تروریسم دولتی علیە مخالفان جمهوری اسلامی نشان دهندە آن است کە آمریکا و متحدان آن، تنها در پی آن هستند کە جمهوری اسلامی را بە درون مرزهای خود بازگردانند و اینکە این رژیم در درون مرزهای خود چە سیاستی را علیە مردم و مخالفان داخلی و حتی نیروهای اپوزسیون اعمال می‌کند؛ فعلا اهمیت چندانی برای ابرقدرت‌ها ندارد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.