کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ترور و حکومت‌های هواخواه آن‌ها

17:35 - 3 فروردین 1397

سوران شمسی

براى عمل تروريست‏ها، عناصرى اصلى که مد نظر آن‌ها و حکومت‌های هواخواه آن‌ها است عبارتند از:

١. استفاده و يا تهديد به استفاده از خشونت و شکنجه
٢. عمل تروريستى توسط فرد يا گروه و يا خود حکومت هواخواه آن‌ها انجام مى‌‏شود.

٣. عمل تروريستى عليه فرد يا مجموعه‏ایى از افراد و يا كل جامعه صورت مى‏گيرد.
٤. هدف از عمل تروريستى ايجاد جوى از رعب و وحشت است.

٥. انتشار يك پيام و ايجاد تأثير روانى معين، كه باعث مى‏شود افرادى كه هدف عمل تروريستى هستند تحت تأثير آن اثر روانى قرار گيرند.

٦. به طور معمول، عمل تروريستى، از حد هدف مستقيم خود، كه ممكن است كوچك‏ترين ارتباطى با ماجرای تروريست‏ها نداشته باشد، فراتر مى‏رود.

هرچند که تروریسم ریشه در تاریخ سیاسی و نظامی جهان دارد، اما در قرن اخیر و به ویژه چند دهه اخیر، مفهوم تروریسم به شکل ویژه و برجسته‌ای در ادبیات جهانی مطرح گردیده است. امروزه مفهوم تروریسم در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی مطرح می باشد اما در عرصه سیاسی بگونه‌ای خاص مورد توجه قرارگرفته است.

با وجود آنکه تروریسم و تروریست، هنوز در ادبیات سیاسی جهان تعریف معین و مشترکی نیافته است اما ویژگی‌های عمومی را می‌توان در همه حکومت‌های هواخواه تروریستی با هر ایدئولوژی و رویکردی سراغ گرفت.

خشونت و سرکوب مردم، اولین ویژگی حکومت‌های هواخواه تروریستی بشمار می‌آید. دست‌یابی به اهداف از طریق شیوه خشونت بار، رویکرد عمومی همه حکومت‌هایی است که به ترور روی می‌آورند.

خشونت بکار رفته از سوی حکومت‌های تروریستی در قالب قتل و شکنجه یک امر معمول تلقی می گردد. نگاه گذرا به تاریخچه و رویکرد به حکومت‌های تروریستی این ویژگی را بیش از پیش نمایان می سازد.
مطلق‌نگری و جزم‌اندیشی ویژگی حکومت‌های تروریستی می باشد.

اساسا تروریسم با کوراندیشی پیوند ناگسستنی دارد، تروریست‌ها برای اینکه بتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند می کوشند که تصورات و پندارهای خود را بصورت جزمی و مطلق گرایانه تلقی نمایند.

آنان بخوبی به این نکته واقف هستند که رویکردی مغایر جزم گرایی و در نظرداشت نسبیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، در رسیدن به اهداف‌شان چالش برانگیز خواهد بود. تروریسم با اندیشه‌ورزی و نگرش متفکرانه، خردورزی و تأمل هیچ سنخیت و سازشی ندارد. در نگرش تروریست‌ها، جهان و انسان‌ها دو دسته بیشتر نیستند: دوست و دشمن، یعنی هرکس با تروریست‌ها وحکومت‌های هواخواه آن‌ها نباشد، قطعا در مقابل آنان یعنی دشمن آنان قرار دارند.

ایجاد بحران و تنش از خصوصیت‌های دیگر تروریست‌ها می باشد، تروریست‌ها برای اینکه زمینه فعالیت و حضور خود را فراهم آورند، دامن زدن به بحران و تنش به شکل و شیوه‌های مختلف و بهانه‌های گوناگون یک امر الزامی می دانند. تروریست‌ها یاخود، سرچشمه بحران و تنش هستند یا اینکه بعنوان عوامل تحریک شده از سوی قدرت‌ها و حکومت‌های هواخواه آن‌ها موجب ایجاد بحران و تنش می گردند، مهره بودن از ویژگی های دیگر تروریسم است.

از آنجایی که تروریست‌ها و حکومت‌های هواخواه آن‌ها فاقد تفکر و اندیشه بوده و در جامعه بدون ریشه می باشند، برای موجودیت و بقاء خود نیازمند آن هستند که مانند مهره‌های وابسته عمل نمایند. وابستگی بدون چون و چرای آنان سبب می گردد که آنان هرگز نقش برجسته و اثرگذار و مستقل در مسائل، نداشته باشند و در نهایت عامل نابودی خودشان،خودشان وحکومتهای هواخواه آن‌هاخواهند بود.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.