کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جمهوری اسلامی و بازی انتخابات

17:49 - 28 اردیبهشت 1396

ناصر اشرفی

انتخابات یکی از ابزارهای مهم سیستم‌های دموکراسی امروزی است. برای درک ماهیت انتخابات ایران، اشارەای گذرا بە سیستم دموکراسی لازم بە نظر میرسد.

اصول بنیادین یک دموکراسی:

١. مردم سالاری – مردم آزادانە انتخاب می‌کنند کسانی را کە خواست آنها را نمایندگی می‌کنند. در این رابطە تمام افراد بالغ دارای حقوق مساوی در انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.

٢. آزادی چاپ و آزادی بیان – بدین معنی کە بە فرد و گروه، قدرت بیان اندیشە و احساسات و چاپ و انتشار آن میدهد، بدون اینکە نهادی یا دستگاهی توان توقیف یا سانسور آن را داشتە باشد.

٣. آزادی جمع آوری اطلاعات و انتشار آن.

٤. امنیت حقوقی – بدین معنی کە همە افراد در برابر قانون حقوق یکسان دارند و در برابر تجاوز، قانون از آنها دفاع خواهد کرد. قوانین باید شفاف باشند و بیان شود چە چیز قانونی و یا غیرقانونی است. دادگاه نهادی مستقل از قدرت می‌باشند.

٥. آزادی تجمع و آزادی ایجاد انجمن‌ها و کلوب‌های متنوع.

در آن چنان جامعەای انسان، آزاد و آگاه بە نقش کلیدی خود در ساخت قدرت می‌باشد. انتخابات، ابزاری برای اعمال مدیریت جامعە توسط شهروندان میباشد.

و اما جمهوری اسلامی کە دارای ویژگیهای غریبی‌ست در جهان امروز:

١. نظام، دینی و مقدس است. صحبت از تغییر یا نقد آن، کفر محسوب می‌شود. چون موهبتی الاهی و ازلی و ابدی است.

٢. رهبر نظام، معصوم و مقدس است، سید و از سلالە رسول و امامان است. ولی فقیه و گروه عمامە داران بیت او خود را نمایندە مطلق خدا پنداشتە و حق ولایت و رهبری بر جان و مال امت مسلمان جهان را دارند.

٣. نیروهای مدافع نظام، بسان دو بازوی قدرت ولایت، شامل:

الف - قوە قضائیە (بازوی شرعی)، کە از میان طلاب حوزەهای دینی توسط بیت رهبری انتخاب می‌شوند. تفسیر و تطبیق شرع با منافع نظام و دستگاه رهبری هم وغم این دستگاه می‌باشد.

ب – نیروهای سرکوب، شامل سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، سپاه قدس و نهادهای عریض و طویل اطلاعاتی و باندهای ترور.

کارگزاران نظام، مجموعەای برای رتق و فتق امور امت و مملکت مانند مجلس شورای اسلامی و دولت می‌باشند. درست معمای انتخابات اینجاست. اینجا تنها فضایی برای نمایش مردم‌سالاری و فریب امت و جهان بیرون است. دستگاه رهبری، با ایجاد تونل‌های امنیتی، مهرەهای لازم این دو نهاد را انتصاب و بعد با بخشندگی بە امت اجازە انتخاب میدهد.

تاملی بر کارکرد این دو نهاد بحث برانگیز و خندە آور است. با نگاه بە کارزار بە اصطلاح مبارزە انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، اوج فریب سیستم بە چشم می‌خورد. آنجا، حضرات همدیگر را افشا می‌نمایند و پروندە سرشار از دزدی، فساد و جنایت یکدیگر را بر ملا می‌نمایند، تا موجب رضایت خاطر منتقدین سادە لوح، و تسکینی برای مردم بە ستوه آمدە و ثروت بە تاراج رفتە ایران باشد.

بیت رهبری و بازوهای قدرتمندش، نظارە گر نمایش‌اند و بە این شیوە بە مردم می‌فهمانند کە این نهادها (مجلس، ریاست جمهوری و شوراها) چون از طرف امت انتخاب می‌شوند لاجرم جایزالخطا می‌باشند.

شگردی دیگر، نمایش چند جناحی و علم کردن اصلاح‌طلبی است. نظام مقدس، اپوزسیونی آبکی از درون خود سازمان دادە تا راه بر ایجاد و رشد اپوزیسون مردمی بگیرد، و متاسفانە در این راه تا کنون بسیار موفق بودە است. کم نبودند و نیستند گروەها و افرادی از فعالین چپ و لیبرال و دموکرات کە ریزە خوار بارگاه سران اصلاحات شدەاند و امید بە سرابە راهی پر خار و خون گذشتە و حال آنها بستەاند.

آدمی لازم نیست زیاد زیرک و کنجکاو باشد تا بفمهد شرکت کردن در بازی انتخابات بە معنی سقوط از استقلال فردی و در افتادن بە چاه تاریک تقلید و التماس دعا از مجتهد است. شرکت در انتخابات یعنی مهر تائید بر سیاست‌های جنگ‌افروزانە حاکمان و سکوت در قبال سیاست‌های ویرانگر اقتصادی، آموزشی و امنیت حقوقی. شرکت در انتخابات یعنی رضایت بە تجاوزات و تاخت و تاز نیروهای امنیتی بە حریم خصوصی خانوادەها و کشتار کولبران.

بعد از آن همە سال و آن همە وعدەهای دروغ، فریب خوردن و دوبارە رای دادن (بە هر جناحی) معنی اش برای حاکمان اینست کە مردم مطیع و فرمانبردار و همیشە در صحنە هستند. این بار دلگرمتر از پیش با پشتیبانی امت حزب الله بە جنگ جهانییان می‌روند.

اما اگر تحریم در سطح وسیعی پیش برود، بی شک لرزە بر پیکر نظام افتادە و متوجە میشوند کە مردم این بار فریب نخوردند. این بار وجە بین المللی رژیم زشت‌تر و بی اعتبارتر خواهد شد. مردم هم با احساس گرم پیروزی، قدرت را مزە کردە و با اطمینان خواستەهای حقوقی و واقعی خود را طلب می‌کنند. بدون شک روند دیگری آغاز خواهد شد، بە سوی رهایی و بازگشت کرامت انسانی، کە با وجود آن هیچ ستمگری توان بە بند کشیدن و پایمال نمودن حقوق او را نخواهد داشت.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.