کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات و کومه‌له در رابطه با شکنجه و کشتار معترضین بازداشت‌ شده در اعتراضات اخیر بیانیه‌‌ی مشترکی منتشر کردند

14:41 - 23 دی 1396

کوردستان میدیا: حزب دمکرات کوردستان ایران و کومه‌له طی انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: رژیم جمهوری اسلامی منشاء تروریسم بین المللی ست و مردم معترض و آزادیخواە ایران بە پشتیانی و حمایت تمام جهانیان نیاز دارند تا دست خالی در برابر این رژیم تنها نمانند.

متن این بیانیه مشترک عیناً درپی می‌آید:

جلو ماشین کشتار رژیم ایران را بگیرید!

اقشار مختلف مردم ایران
آزادیخواهان جهان
مجامع بین المللی


همچنان کە شاهد بودیم در جریان اعتراضات سراسری مردم ناراضی ایران که تنوعات ملیتی، جنسیتی، اتنیکی و لایەهای گوناگون اجتماعی را در خود جای داده بود، جمهوری اسلامی این بار نیز جلو چشم جهانیان بە جز سرکوب و ارعاب جواب دیگری بە مطالبات برحق و مدنی مردم معترض نداشت. در این مدت طبق آمارهای رسمی و غیررسمی هزاران نفر از مردم ناراضی از طرف ارگانهای امنیتی و سرکوبگر رژیم بازداشت، صدها تن زخمی و مجروح و دهها تن نیز بە دست نیروهای رژیم کشتە شدەاند.

در جریان بازداشت و دستگیری معترضان، جدای از اعمال خشونت فراوان، حقوق انسانی و قانونی بازداشت شدگان نیز تماما پایمال شدە است.

جمهوری اسلامی این بار نیز با شکنجە، سرکوب و ارعاب بە مطالبات اقشار مردم جواب داد. خامنەای رهبر جمهوری اسلامی با اعلامکسانی کە در این اعتراضات خیابانی شرکت داشتەاند مهرەی کشورهای دشمن هستند و با بە کار گیری صفت وحشی فرمان سرکوب خشونت بار بیشتری را صادر کرد. بنابراین و در این برهه از زمان خطر جانی بیشتری دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی را تهدید می کند.

طبق اخبار منتشرە در روزهای گذشتە، چند تن از دستگیرشدگان کشتە شدەاند و برای زهر چشم گرفتن از مردم، رژیم جمهوری اسلامی در تلاش برای بە راە انداختن موج دیگری از اعدام زندانیان سیاسی است.

وجدان‌های آزادیخواە جهان!

رژیم جمهوری اسلامی منشاء تروریسم بین المللی ست و مردم معترض و آزادیخواە ایران بە پشتیانی و حمایت تمام جهانیان نیاز دارند تا دست خالی در برابر این رژیم تنها نمانند. این رژیم در گذشتە نیز نشان دادە و امروز نیز همان رویکرد را ادامە خواهد داد و انتقام شکستهای سیاسی– اقتصادی و فرهنگی داخلی و فشارهای بین المللی را از مردم کشورش می گیرد.

برای نیل بە این امر زندانیان سیاسی و معترضان اخیر بیشترین پتانسیل را دارند که قربانی این برنامه شوم و انتقام کور نظام باشند. بنابراین لازم است هرچە سریعتر جامعە جهانی در این بارە با اتخاظ مواضع صریح و شفاف جلو ماشین کشتار و جنایات جمهوری اسلامی را بگیرد.

در همین راستا وزیر اطلاعات رژیم تهران، احزاب کوردستانایران را تهدید کردە و اعلام داشته کە ضربە سنگینی را بە آنها خواهد زد. ما نگران اعمال این برنامەهای خطرناک و تروریستی جمهوری اسلامی هستیم، بە ویژە علیە زنان و کودکان کوردهای ایرانی مقیم در اقلیم کوردستان عراق. لازم بە یادآوریست کە پیشتر دهها تن از اعضا و کادرهای رهبری احزاب کوردستان ایران از طرف جمهوری اسلامی ترور شدەاند و عملیاتهای تروریستی و انفجار مراکز رهبری و کمپهای کوردهای ایران که زنان و کودکان در آن ساکنند مورد هدف حملاتتروریستی قرار گرفته است.

در همین راستا ما خواستار موضع گیری جامعە جهانی و مجامع و سازمانهای حقوق بشری و هوشیاری افکار عمومی و رسانەهای جهانی برای کمک و حمایت از مردم سرکوب شدە و ناراضی ایران هستیم، از این طریق می توان اهرم فشار قدرتمندی برای نگە داشتن ماشین سرکوب و کشتار رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورد.

حزب کومەلە کوردستان ایران
حزب دمکرات کوردستان ایران

٢١ دی ١٣٩٦
١١ ژانویە ٢٠١٨