کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دو شهروند کرد قربانی انفجار مین شدند

16:43 - 17 شهریور 1395

کوردستان میدیا: دو شهروند دیگر کرد دچار حادثە انفجار مین‌های کاشتەشدە زمان جنگ رژیم ایران و عراق شدند.

طبق گزارش خبرگزاری‌‌های محلی، روز دوشنبه شانزدهم ١٣٩٥ خورشیدی، در روستای چکو از توابع شهرستان سردشت یک کودک ٨ سالە بە نام محمد الیاسی در رودخانە زاب بە علت انفجار مین جان خود را از دست داد.

همچنین در بخش وزینە شهر سردشت یک کودک ١٠ سالە در پی انفجار مین بە شدت مجروح شد.

کانون مشارکت در پاکسازی مین اعلام کردە بود حدود ١٣ میلیون از انواع مین و مواد انفجاری در زمین‌های ٥ استان ارومیە، کردستان، ایلام، کرمانشاە و خوزستان وجود دارد.

رژیم اسلامی ایران تاکنون پیمان‌ اوتاوا را که در ارتباط با ممنوعیت به‌کارگیری، تولید و نگهداری مین‌های ضدنفر است، امضا نکرده و نسبت به پاکسازی ٢٠ میلیون مین ضدنفر در کشور اقدام جدی را انجام نداده است.

همچنین رژیم اسلامی ایران روزانه به بهانه جلوگیری از قاچاق در مناطق مرزی اقدام به کاشت مین و در اکثر حالت‌ها کولبران و شهروندان مدنی قربانی انفجار مین می‌شوند.