کوردستان میدیا

سه شنبه 23 مهر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دکتر کمال سیدو با حزب دمکرات دیدار کرد

13:36 - 3 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: یکی از شخصیت‌های سیاسی کوردستان سوریە، با حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار بعمل آورد و طی این دیدار مسائل مهم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

روز دوشنبە، دوم اردیبهشت ماه، دکتر "کمال سیدو" مسئول بخش خاورمیانە در "سازمان حمایت از ملت‌‌‌های مورد تهدید واقع شدە" در آلمان و یکی از شخصیت‌های سیاسی کوردستان سوریه، با هیئت اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کرد.

سیدو از سوی هیئتی از حزب دمکرات بە سرپرستی حسن شرفی، معاون یکم مسئول اجرایی حزب دمکرات مورد استقبال قرار گرفت.

در این نشست، سخنانی پیرامون مسئلە کورد در کوردستان سوریە و کوردستان ایران مورد بحث قرار گرفت. در این مباحث بە سیاست حاکم بر کوردستان اشارە گردید  و همچنین سیاست استقلال احزاب را برای دستیابی و حفاظت از حقوق ملت کورد مهم وصف کردند.

 در این دیدار، دکتر کمال سیدو، به سیاست واقع بینانە و صحیح دکتر قاسملو نسبت بە دخالت نکردن در امور بخش‌های دیگر کوردستان اشارە کرد و اذعان نمود ضروری است همە بخش‌‌های دیگر کوردستان از این سیاست اصولی و درست پیروی کنند.

در این دیدار؛ بە نسبت سیاست بین المللی کە بر اساس منافع بنیاد نهادە شدە اشارە شد و دو طرف در این نشست تاکید کردند کە ملت کورد نیز سیاست خود را طبق منافع ملی خود تبیین نماید.