کوردستان میدیا

دوشنبه 1 مرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

راسان و شار

19:52 - 3 بهمن 1395

کریم پرویزی

شهر در معنای عام خود و در واقع، زیستگاه روزانه و معمولی مردمان کردستان است که خاستگاه اصلی خیزش و راسان ملتمان است. در واقع شعله‌های قیام در شاخ زبانه می‌کشد و در شار توان و نیرو می‌گیرد و گسترش می‌یابد.

ملت کرد در روژهلات حضور مستمری در تجربیات متنوع سیاسی و مبارزه داشته‌اند و هر قشر و طبقه‌ای در توان و امکان خود در قیام رهایی بخش سرزمین‌شان حضور داشته و نقش ایفا کرده‌اند.

طی سال‌های برقراری جمهوری کردستان، حزب دمکرات از درون بافت شهری و با همت دلسوزان و عالمان ملتمان سر برآورد و شهرهای کردستان را به گونه‌ای مدرن وارد عرصەی قیام و خیزش کرد و به مانند پایگاه مهمی از قیام مدرن به ایفای نقش پرداخت که متاسفانه چندان به درازا نکشید.

در سال‌های قیام ملیت‌های ایران علیه نظام پهلوی نیز، کردستان به تمام معنا توانست نیروی اصلی خود را در درون شهر به خیابان‌ها بکشد، همچنین در دوران ظلم و جور و هجوم وحشیانه‌ی پاسداران خمینی این مردمان شهر و روستا بودند که با حضور خود در قیام، صفوف مبارزین را محکم‌تر کردند و کوچه و خیابان را به سنگر مقاومت و دفاع بدل کردند تا از این طریق بتوانند به حمایت از پیشمرگه بپردازند.

همین مردمان شهر و روستا بودند که بعدها –طی درگیری‌های پارتیزانی- به حمایت گسترده و راهنمایی نیروهای پیشمرگه در مراحل مختلف پرداختند.

بعد از توقف جنگ مسلحانه نیز، ‌شهرهای کردستان نقش اصلی و بنیادی را در حفظ اراده و روحیه‌ قیام و خیزش برعهده داشتند و به شیوه‌های مختلف و گوناگون از جمله تشکیل و حضور در انجمن‌های متعدد فرهنگی، مدنی و نیز راهپیمایی و تظاهرات ضد حکومتی اراده و توان توان ملی کردها در قیام برحقشان را نشان داده و موجب ترس دشمنان سرزمین‌مان شده‌اند.

در مرحله‌ی نوین قیام و طی راسان روژهلات، مبارزات نیروهای پیشمرگه و نقش کردهای مهاجر و مردمان شهر و روستاهای کردستان، نقشی هم‌ تراز و هماهنگ با هم خواهند داشت. به گونه‌ای که در این مرحله از مبارزەی رهایی بخش ملتمان، پیشمرگه سمبل مقاومت و نیروبخشی‌ست و شار خاستگاه خیزش و قیام و رودروشدن با دشمن است و کردهای مقیم خارج نیز حامی پیشمرگه و صدای راسان کردستان در دنیای خارج خواهند بود.

شار در این مقطع از مبارزه، که گامی نو و آزمونی جدیدی خواهد بود، تنها نقش حامی را ایفا نمی‌کند، بلکه باید مرحله به مرحله نقش اصلی در مبارزه را بر عهده بگیرد و به مرکز خیزش و مقاومت بدل شود.

شهر زیستگاه تمام اقشار جامعه‌ است و قیام ملی-دمکراتیک کردستان نیز نیازمند حضور همه آنهاست. به همین خاطر است که دشمن غاصب درصدد است تا شاخ و شار را از هم جدا کند و شاخ را به جزیره‌ای دورافتاده و جدا از واقعیت‌های جامعه تبدیل کند و نهایتاً بر شهر کنترل کامل پیدا کند.

راسان روژهلات خنثی کردن توطئه‌های دشمن غاصب است که قصد دارد شهر را به زانو درآورد و شاخ را به بند بکشد. رفتار انقلابی و هدفدار تمام اقشار و طبقات کردستان که با هدف شکستن سحر و طلسم دشمنان پیش برود تا بتوانند همانند ملتی با اراده و مقاوم که خواهان زندگی سرافرازانه‌ای هستند، نیاز اصلی این مقطع از قیام بر حق و روای ملتمان است که در این میان پیشمرگه به مانند سمبل و نماد مبارزه، ازخودگذشتگی و نیروبخشی می‌تواند حامی اصلی شار باشد.