کوردستان میدیا

سه شنبه 29 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

راسان کردستان ایران

13:57 - 2 آذر 1395

کریم پرویزی

مبارازت جدی و پیگیرانه‌ و در عین حال خونبار کردستان ایران در مقطع حساسی از تاریخ در راه منافع بخش دیگری از کردستان رو به سردی گذاشت و از آن جدیت و تکاپو باز ایستاد و چرخ‌های آن به گونه‌ای سست گردید که بعضاً به طور کامل متوقف گردید.

بیست سال پس از آن وقفه‌ و خاموشی، مبارزه در شکل دیگری لیکن با سستی ادامه یافت. در این بیست سال کردستان عراق پیشرفت قابل توجهی نموده و منافع خویش را در برخی از موارد تأمین نمود و در برخی موارد دیگر، کارها به نحو دیگری پیش رفت.

در این بیست سال نیز رژیم درنده‌خوی جمهوری اسلامی در تهران درنده‌خوتر شد و مردم کردستان ایران خواستار به راه انداختن مبارزه به شیوه‌ای جدیتر شده و بر لزوم رویارویی از نوعی دیگر در مقابل دستگاه سرکوب رژیم تأکید نمودند.

منافع کردستان ایران هرگز در گرو خاموشی و سکوت نبوده است، منافع سایر بخش‌های کردستان نیز اگرچه زمانی به اشتباه چنین تصور می‌شد، لیکن اینک دیگر در خاموشی کردستان ایران نیست. فرزندان شجاع و فداکار میهنمان نیز برای به راه انداختن دور تازه‌ای از مبارزه و قیام آماده هستند.

مرحله‌ی کنونی مبارزه که در خلال آن، انقلاب ملت کرد یک بار دیگر به پا می‌خیزد و به راسان کردستان ایران موسوم گشته است، نباید در چهارچوبی تنگ محدود گردد و بایستی به معنای کامل واژه، تبدیل به راسان کردستان ایران گردد.

نباید از یاد برد که هنوز در آغاز راه به حرکت در آوردن مجدد چرخ‌های انقلاب قرار داریم و سر پا ماندن و تدوام مبارزه فرایندی زمان‌بر و هزینه‌بردار و نیازمند وجود انسان‌های انقلابی و مبارز است، لیکن این راسان در چند بُعد و زمینه‌ی عمده بایستی تبدیل به خیزشی فراگیر شود. این زمینه‌ها و ابعاد عبارتند از: جغرافیا، اقشار و طبقات مختلف جامعه، جریانات و نیروهای سیاسی و روش‌های مشارکت مردم.

هر یک از این ابعاد و زمینه‌ها نیازمند تدقیق، ارزیابی و بازنگری هرچه بیشتر است تا نقاط ضعف و قوتمان در این بخش‌ها و چگونگی عملی ساختن آنها مورد موشکافی قرار گیرد و از بوته‌ی آزمایش به در آید و از تجارب و اشتباهات، درس‌های بیشتری گرفته شود.

تحلیل و موشکافی تمامی این مسائل مهم، نیازمند کار وسیع و همه‌گیر بوده و رویکردها و تحلیل‌های متفاوتی را می‌طلبد و بایستی تبدیل به بستری برای یک دیالوگ میهنی سراسری گردد، زیرا مسأله‌ی اصلی، مسأله‌ی زندگی و مبارزات و امروز و فردای یک ملت است. بایستی هم در تجزیه و تحلیل آن تمامی دیدگاه‌ها و آرای مردم سهیم باشند و هم در عملی ساختن آنها تمامی مردم به معنای واقعی کلمه مشارکت داشته باشند.

ما فرزندان ملت کرد در این مقطع حساس بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار داریم و موضع امروزمان، هویت فردایمان را تعیین خواهد نمود. بنابراین موظف هستیم که راه‌های پیش رو را شناخته و تمامی آحاد مردم و ملتمان، هر کدام در جای خویش و به روش خویش در مقابل دشمن ایستاده و در راه تحقق آزادیمان، مبارزانی متعهد و پایبند باشیم.