کوردستان میدیا

شنبه 2 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم اسلامی ایران نیروی نظامی بیشتری بە شهر بوکان فرستاد

16:45 - 21 شهریور 1396

کوردستان میدیا: مسئولان رژیم ایران از ترس تداوم نارضایتی‌های مردم، نیرو نظامی بە شهرهای کوردستان روانە می‌کند.

بە گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، مسئولان رژیم ایران روز جمعە ١٧م شهریور ١٣٩٦، برای سرکوب مردم بوکان در صورت شکل‌گیری هرگونه حرکت اعتراضی، نیروهای ویژە و مسلح بە این شهر روانه کرد.

گزارشگر وب‌سایت کوردستان میدیا، در این رابطە گفت: تیمی از ماشین‌های زرەپوش کە مجهز به دستگاە آب‌پاش برای پرتاب گاز اشک‌آور بودند بە شهر بوکان فرستادە شدەاند.

بە گزارش‌های رسیدە، نیروهای ویژە رژیم ساعت ١١ ظهر روز جمعە از جادە میاندواب_بوکان بە طرف این شهر روانە شدەاند.

گزارش‌های رسیدە حاکی از این است کە رژیم از ترس قیام مردم کوردستان روند پلیسی کردن این شهرها را ادامە می‌دهد.