کوردستان میدیا

پنجشنبه 28 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران به شکوه سمکو اهانت کرد

18:05 - 17 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: مسئولان رژیم اسلامی ایران برای لکه‌دارکردن کردن جایگاە و مقام رهبران کورد و ترور شخصیت آن‌ها از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند.

خبرگزاری‌های رژیم ایران طی اقدامی دیگر بە منظور تخریب شخصیت رهبران کورد در رسانه‌های خود بە اسماعیل آغا سمکو یورش کرده و به آن اهانت کردند.

در سالروز زلزله شهرستان سلماس، کە ٨٩ سال پیش روی دادە است، خبرگزاری "ایسنا" از رسانە‌های وابستە بە رژیم تروریستی رژیم ایران ادعا کرده است، طی این زلزله ٢٥٠٠ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ٥٠ هزار نفر دیگر در جنگ جهانه اول، شورش جیلولوق و سمکو جان خود را از دست دادند.

بازنشر یک رویداد طبیعی لە طی آن مردمان بسیاری قربانی شدند و همزمان اشاره رسمی بە یکی از رهبران کورد کە علیه دشمنان کوردستان مبارزه کرده است بە منظور تخریب شخصیت این رهبر واراسته است.

سرکردگان رژیم اسلامی ایران در حالی از یک واقعە طبیعی سخن می‌رانند کە ٨٩ سال از وقوع آن سپری شده است و همزمان بە سمکو اهانت می‌کنند.

بازگونمودن چنین اخباری از سوی مسئولان رژیم فقط در راستای دشمنی با مردم کوردستان بوده است.

از سویی دیگر جنگ جهانی اول جریان تاریخی متفاوتی دارد و  قیام و مبارازت سمکوی شکاک در راستای مبارزە برای آزادی یک ملت بودە است.

چندی پیش نیز در ٣٢مین نمایشگاه کتاب تهران مسئولان تروریستی رژیم ایران به شان و منزلت دکتر قاسملوو اهانت کردند.

مسئولان رژیم تهران در سیاست و گفتار خود از سخنان رکیک ابایی ندارند و روزانە بە وفور در سخنان خود کلماتی به دور از عرف سیاسی بکار می‌برند.