کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران علمای دینی کوردستان را مورد تهدید و ارعاب قرار می‌دهد

17:47 - 11 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: رژیم ایران از طریق سپاه تروریست پاسداران در کوردستان، علمای اهل سنت را تحت فشار قرار داده کە ایدئولوژی رژیم را به مردم القا کنند.

بر اساس گزارشات رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، رژیم ایران در کوردستان علمای اهل سنت را تحت فشار قرار داده و برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند که در خطبه‌های نماز جمعه موضوعی را که سپاه پاسداران تعیین کرده است باید درمیان مردم بازگو کنند و اگر کسی هم مطلبی را بر خلاف مطالب یا موضوع سپاه در میان بگذارد به اطلاعات احضار می‌شود.

طبق گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران نیروهای خود را به نماز جمعه‌ها کە علمای دینی اهل سنت در آن خطبه می‌خوانند فرستاده تا گفته‌های این علمای دینی را اگر برخلاف ایدئولوژی رژیم اسلامی ایران باشد به مراکز امنیتی و اطلاعاتی گزارش دهند، به این شیوە رژیم ایران با فشارآوردن به علمای دینی می‌خواهد از نفوذ علمای دینی در بین مردم در راستای اهداف خود استفادە نماید.

همچنین رژیم ایران علماهایی را که حاضر نیستند زیر بار فشارهای رژیم بروند و با سپاه پاسداران همکاری نمایند مجبور کرده است آنها از  کار خود دست بردارند.