کوردستان میدیا

سه شنبه 29 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سپاە تروریستی پاسداران تسلیحات سنگین نظامی در کوردستان مستقر می‌کند

20:13 - 5 مهر 1396

کوردستان میدیا: سپاە تروریستی پاسداران رژیم اسلامی ایران، بە صورت گستردە تسلیحات سنگین و نیمە سنگین نظامی را بە شهرهای کوردستان ایران ارسال می‌کند.

بە گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا روز سە‌شنبە سوم مهر ١٣٩٦ سپاە تروریستی پاسداران تسلیحات سنگین و نیمە سنگین نظامی از نوع توپ، تانک و خمپارە را در شهرهای سنە، مریوان، سقز و اشنویە مستقر کرده است.

شهروندان کوردستان اذعان دارند این عمل رژیم بە خاطر امنیتی و نظامی کردن فظای شهرهای کوردستان ایران می‌باشد.

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است کە چندین گردان از نیروهای نظامی شهرهای همدان و زنجان بە سوی شهرهای کوردستان روانە شدەاند.

در چند روز اخیر، سپاە تروریستی پاسداران نیروهای خود را با تجهیزات کامل از انواع تسلیحات سنگین و نیمە سنگین در مرزهای کوردستان ایران هم مرز با کوردستان عراق مستقر کردە است.

منبعی موثق به وب‌سایت کوردستان میدیا اعلام کرد است که سپاە تروریستی پاسداران ده موشک میان‌برد را در منطقە مرزی کیلەشین مستقر کرده است.