کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فعالیت‌های جاش‌ها در کوردستان فاز جدیدی بە خود گرفته است

18:20 - 29 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: رژیم اسلامی ایران جهت جاسوسی و کنترل فعالیت‌های روزمره‌ مردم کوردستان، درتوطئەای دیگر مزدوران خود را برای جاسوسی سازمان داده است.

بر اساس اخبار رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا؛ در شهر پاوه مزدوران و جاش‌های رژیم ایران با فورم و پوشش نیروهای پیشمه‌رگه در کوه‌های منطقه اقدام بە گشت زنی می‌کنند، تا بدین صورت مردم را فریب داده و مکان‌هایی را کە پیشمه‌رگه در آن حضور دارند آشکار سازند.

همچنین، جاش‌هایی که می‌خواهند از همکاری با رژیم دست بردارند، توسط حفاظت اطلاعات سپاه تروریست پاسداران مورد تهدید واقع شده‌اند.

در این رابطه، از روز شنبه، بیست‌وهشتم اردیبهشت ماه، نیروهای سرکوبگر سپاه تروریست پاسداران همراه با مزدوران خود درروستاها و مناطق شهر سروآباد در حال احداث جاده به طرف کوه‌ کوسالان هستند، که مخالفت و اعتراض مردم این منطقه را به دنبال داشته است.

سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران، از ترس حضور نیروی پیشمه‌رگه‌ کوردستان درداخل و به منظور پیشگیری از فعالیت‌های نیروی پیشمه‌رگه به احداث جاده اقدام کرده است تا از این طریق آسانتر بتواند تجهیزات جنگی را جهت مقابلە با نیروی پیشمەرگه کوردستان به این مناطق انتقال دهد.