کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قدرت خرید کارگران همچنان سیر نزولی را می پیماید

18:10 - 25 تیر 1398

کوردستان میدیا: افزایش نرخ تورم در ایران قدرت خرید کارگران را کاهش دادە است.

"علی کدخدایی"، عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است:  اگر راهکاری درست جهت ترمیم قدرت خرید کارگران در نظر گرفتە نشود مطمئنا کارگران با بحران جدی معیشتی روبەرو خواهند شد.

بنابر آمارهای منتشر شده در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت بە اسفند ماه سال گذشته، سبد خانوار، افزایش ٧٢.٤٣ درصدی قیمت داشتە است.

افزایش قیمت کالاها و عدم توانایی سران رژیم در کنترل بازار باعث ایجاد وضعیتی در جامعە شده کە جامعە کارگری ایران را با بحران شدید سبد غذایی مواجهە کرده است.

لازم بە ذکر است کە اثرات منفی پدیده بیکاری به طور نگران کننده‌ای رو به افزایش است. استمرار چنین عملکردی چه در بعد معیشتِ فردی شخص بیکار و چه در بعد حیات اجتماعی جامعه، به تخریب اعتبار و ارکان آنها خواهد انجامید.