کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ماراتن اتحاد و همبستگی

23:20 - 11 بهمن 1396

جمال رسول دنخه

آنچه در این مبحث بیان می‌شود نه حمد و ثنای یک طرف بخصوص است و نە مذمت و نکوهش طرف دیگر و نه ارجحیت یک طرف بر طرف دیگر. لیکن آنچه نویسنده این سطور بە رشته تحریر در می‌آورد صرفا بیان ویژگی‌های یک جریان مذاکره است، برای اتحاد و همبستگی مبارزان دمکرات در یک صف زیر لوای حزب دمکرات کوردستان ایران.

احدالناسی در میان خیرخواهان ملت کورد و جغرافیای کوردستان دیدە نخواهد شد کە نسبت بە متحد بودن و اتحاد داشتن ملت کورد، عاطفەای مثبت نداشتە باشد. از هر قشر و طیفی بر این موضع پافشاری کردەاند، رنج کورد در نبود اتحاد است و باید متحد شد. از انشعاب در حزب دمکرات کوردستان ایران، نزدیک بە یک دهه می‌گذرد. از آن لحظه تا کنون همه مردم کوردستان و اقشار متفاوت جامعە در محافل سیاسی خود صحبتی از انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران به میان آوردە و خواه یا ناخواه بر ضرورت اتحاد حزب دمکرات کوردستان ایران با رفقای پیشین، تاکید کردەاند.

همچنانکە ذکر شد از انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران نزدیک بە یک دهه می‌گذرد و مذاکرات بە شیوە ماراتن در جریان است کە باید صفوف مبارزات حزب دمکرات یکی شود و این ضرورتی تاریخی است و اقدامی غیر از آن ضربەای بر پیکره مبارزه ملت کورد در کوردستان ایران است. همه ما و مردم کوردستان کمابیش در جریان مذاکره بودە و هستیم و هر روز بیش از پیش، دلخوش بە آن می‌شویم کە در این برهە حساس زمانی، حزب دمکرات کوردستان ایران یکی خواهد شد و مبارزه شکل دیگری بە خود می‌‌گیرد.

باید اظهار داشت کە نباید توقع داشت که مردم از همە لایەهای پنهانی سیاست باخبر شوند و این لازمە حکمرانی است؛ چرا کە چنین چیزی از منطق به دور است و در هیچ مکانی از جهان سیاستمداران همە حال و احوال سیاسی را بازگو نخواهند کرد و تنها بر نقاط مثبت تمرکز کردە و آن را بیان می‌کنند.

از زمان انشعاب حزب دمکرات کوردستان ایران، رهبری حزب دمکرات کوردستان ایران، شاخه انشعابی را با مصوبە کنگرە خود بە عنوان رفقای پیشین شناخته و در طول مذکرات و رفتارها و روابط سیاسی خود از آنان با چنین نامی ذکر کردە است و هر از گاهی هم مورد غضب مردم کوردستان و بخصوص اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران و رفقای پیشین قرار گرفتە است. ولی آنچە مشهود است و پایدار اینکە حزب دمکرات کوردستان ایران بر سیاست خود مصرانە پایبند بودە است.

امروزه جریان مذاکرات به مانند گذشتە نیست و شکلی جدید بە خود گرفتە است و همچنانکە ذکر شد مردم دلگرم‌تر از همیشە هستند کە اتحاد روی خواهد داد. در این بین چند نکته حائز اهمیت است، اولا هر زمانی مذاکره انجام شدە است افکار عمومی بطور جداگانە آن را تفسیر می‌کنند خود جریانی جداگانە را طی می‌کنند و این نیز طبیعی است. ثانیا، حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان گفتگوها در راستای تامین اتحاد، درخواست‌ها و مسائل اولیە تغیرات و تخفیفات و چشم‌پوشی‌های داشتە است. (نگاهی بە اطلاعیەهای حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با مذاکرات اتحاد) کە این نیز در راستای تامین اتحاد دو جریان طبیعی و لازم است، چون در گفتگو باید طرف مقابل را نیز مدنظر داشت. ثالثا، لزومی نیست دو طرف مذاکرە تفصیل جلسات خود را بیان کنند. چون ‌همچنانکە در فوق ذکر گردید در هیچ مکانی از دنیا همە لایەهای چنین چیزی بازگو نخواهد شد.

در همە گفتارهای سیاسی، ادبی، نظامی و هر شکل دیگری از گفتار کلمات دو تعبیر دارند یکی مجازی و دیگری حقیقت کە بیشتر مجازها مورد نظرند تا حقیقی. در عرصه سیاست کارکردهای مجازی و غیر مستقیم مورد کاربرد داشته از سوی سیاستمداران استفادە می‌شود. در مورد مذکرات حزب دمکرات کوردستان ایران با رفقای پیشین این دو مورد اهمیتی وافر دارد که باید به شرح آن بپردازیم:

١ـ تثبیت روابط دوستی و همدلی؛ در پارەای از فضاهای سیاسی کە امکان آن وجود ندارد پاسخی روشن و دقیق به مخاطبین دادە شود، فرد سخنگو یا طرفین از کلیات سخن می‌گویند، با امیدواری و از سر الفت و انس سخن می‌رانند چرا که اگر مجال و توانایی آنرا ندارد پاسخی شفاف بدهند. چون در صورت بیان یک پاسخی شفاف طرفین با پیامدهای قدرت و لایەهای پنهانی سیاست درگیر خواهند شد. در این میان تنها به مردم و اعضای خود تکیە می‌شود تا بیان کنند کە اوضاع بە میل است و دریچەها روشن.

٢ـ تثبیت روابط قدرت و قاهریت؛ بند یک در مورد چیزی بود کە امکان جوابگویی شفاف نیست و باید مردم خود متکی شد. اما در این بند از قدرت سیاسی سخن گفتە می‌شود و طرف یا شخص سخنگو از سر قدرت و تحکیم موضع صحبت می‌کند. در اینجا شخص یا طرف بر عزم خود جزم است و با اطمینان پاسخگو است و قرار نیست به خاطر انتقادی یا شکوایەای از گفتەهای خود عقب نشینی کند.

در بند یک بنا بە این دلیل بدین شیوه سخن بیان می‌شود کە گویندە در حال دفاع از یک پروژه سیاسی است ولی در بند دوم بر موارد و ارزش‌ها تاکید گذاشته می‌شود. در اولی لحن از روی تواضع و فروتنی است اما در دومی لحن کوبنده و قاطع است.

با وصف این مصداق در بازگویی سیاست، تاکنون شاهد بودە و بارها شنیدەایم کە بخشی از توان و نیروی حزب دمکرات کوردستان ایران در مذاکره با رفقای پیشین صرف می‌شود، این سخن در جای خود لبریز از کژ فهمی و ناآگاهی است چرا کە انجام مذاکره باید ادامە یابد و ما به عنوان مسئول در قبال مردم خود و خواستەهای آنان باید فروتن باشیم.

آنچە ما تا کنون بصیر و سمیع آن بودەایم، بیشتر آگاهی‌های مذاکرات در باب تثبیت روابط دوستی و همدلی بودە است و حزب دمکرات کوردستان ایران به گواه یک دهە‌ی اخیر، مستمرا بر ادامە جریان مذاکرات و اتحاد تاکید داشتە است و برای اثبات این ادعا و صدقیت آن، هم در گفتەها و نوشتەهای آن مذاکره دیدە می‌شود.

تا کنون حزب دمکرات کوردستان ایران از روی سیاست تثبیت روابط قدرت و قاهریت خود سخنی در رابطه با مذاکره بە میان نیاوردە است آنچە بیان داشته تاکید بر جریان مذاکره بودە است کە صادقانه باید اذعان داشت کە طرف مقابل نیز بر آن تاکید ورزیدە است.

در پایان باید گفت ... حکایت همچنان باقی است و این نیز بە معنای ناکامی نیست بلکە رسیدن بە خواست مردم کوردستان است آن هم خواست اتحاد و یک دستگی صفوف مبارزان تحت عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.