کوردستان میدیا

پنجشنبه 25 مهر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

17:12 - 19 اردیبهشت 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: کُردها و تقابل اسرائیل و ایران