کوردستان میدیا

یکشنبه 30 دی 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

12:05 - 17 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: از چهارشنبه سیاه تا کشتار ٥٩ جوان مهابادی