کوردستان میدیا

چهارشنبه 27 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

12:55 - 31 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: جمهوری اسلامی و تباهی دنیای کودکان