کوردستان میدیا

سه شنبه 2 بهمن 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

منشور هفته

13:03 - 31 خرداد 1397

منشور هفته

عنوان برنامه: جمهوری اسلامی و تباهی دنیای کودکان