کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نشستی ادبی برای بررسی آثار یکی از نویسندگان کورد برگزار شد

18:09 - 22 اسفند 1397

کوردستان میدیا: رمان‌های یکی از نویسندگان کورد شهرستان بوکان مورد بررسی قرار گرفت.

روز دوشنبە، ٢٠ اسفند ماه، رمان‌های " فتاح امیری" نویسنده‌ی پیشرو کورد در شهرستان بوکان با شرکت ادیبان و نویسندگان این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این مراسم رمان‌های، " هەوارە بەرە ، میرزا و زیندە خەو" از کارهای امیری نویسندە کورد از لحاظ ادبی مورد بررسی قرار گرفت.

فتاح امیری بە عنوان اولین نویسندە رمان نویس کورد زبان در ایران شناختە شدە است.

قابل ذکر است که در این مراسم ادبی، آثار آقای امیری از لحاظ  جامعه‌شناختی، متدهای ادبی، مدرنیتە، روانشناختی و دیگر ابعاد مورد بررسی قرار گرفت.