کوردستان میدیا

دوشنبه 28 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کسب سە دیپلم افتخار جشنوارە‏ی عکاسی در آمریکا از سوی عکاس کرد

14:26 - 13 مهر 1394

کوردستان میدیا: عکاس کرد اهل مهاباد در جشنوارە‏ی فوتو آوارد (Photo Awards) آمریکا موفق به کسب سە دیپلم افتخار گردید.

یکی از عکاسان کُرد اهل مهاباد به نام منصور محمدی که در بخش حرفەای جشنوارە‏ی بین‌المللی فوتو آوارد آمریکا شرکت کردە بود، موفق بە دریافت سە دیپلم افتخار این جشنوارە شد.

جشنوارەی فوتو آوارد آمریکا با شرکت ١٧ هزار و ٨٤١ عکس از ١٣٠ کشور جهان برگزار شد.

محمدی سال گذشته نیز در جشنواره‏ی بین‏المللی عکس لوسی آوارد آمریکا دیپلم افتخار این جشنواره را به خود اختصاص داد.

منصور محمدی، عکاس کُرد اهل مهاباد تاکنون ٥ جایزەی معتبر از این جشنوارەی بین‌المللی و چندین جایزەی دیگر از سایر جشنوارەهای جهانی کسب نمودە است.

وی تاکنون حدود ٢٠ نمایشگاە عکس انفرادی و جمعی در خارج و داخل کشور برگزار کردە است.

منصور محمدی متولد سال ١٣٥٥ خورشیدی و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشتە‏ی گرافیک است.