کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گزیدەای از اشعار ایرج نوذری بە زبان کردی ترجمه شد

15:27 - 12 دی 1394

کوردستان میدیا: محمد مرادی‌نصاری گزیدەای از اشعار ایرج نوذری را به زبان کردی ترجمە نمود تا یک کتاب دیگر بە کتابخانە‌ی کردی افزوده شود.

بر اساس گزارشات منتشرە، کتاب شەوێ لە هەزار ساڵ تر گزیدەای از شعرهای ایرج نوذری شاعر فارس‌زبان، از سوی محمد مرادی‌نصاری یکی از شخصیت‌های ادبی کرد در کردستان ایران ترجمه شد.

مرادی‌نصاری در رابطه با ترجمە این اشعار اظهار داشت، این کتاب دربرگیرندەی ٧٠ شعر کوتاه می‌باشد کە در ٧٧ صفحه نگاشته شدە و در ١٠٠٠ نسخە بە چاپ رسیده است.

محمد مرادی‌نصاری، تاکنون شش عنوان کتاب و چندین مقاله در حوزه‌ی ادبیات فارسی و کُردی منتشر نموده است.

وی شاعر برگزیده‌ی نخستین کنگره‌ی بین‌المللی رباعی و رباعی‌سُرایان فارسی در سال ١٣٩١ خورشیدی و شاعر برگزیده‌ی نخستین جایزه‌ی ادبی کردستان است.

وی تاکنون چندین جایزە‌ی مختلف در حوزە‌ی ادبیات بە دست آوردە است.