کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یاد شهیدان وین در آمریکا گرامی داشته شد

19:40 - 25 تیر 1398

کوردستان میدیا: سمیناری به منظور یاد جاویدان شهیدان ٢٢تیرماه، از سوی کمیته حزب دمکرات کوردستان ایران در آمریکا، با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی کوردستانی و ایرانی و شمار قابل توجهی از تشکیلات و هواداران حزب دمکرات، در واشنگتن برگزار شد.

این سمینار روز یکشنبه  در دو پانل و با سرود ملی "ای رقیب" و یک دقیقه سکوت به احترام روح شهیدان کوردستان آغاز شد.

در پانل اول، "ریبوار سلیمی" یکی از پیشمرگەهای سابق، خلاصەای از زندگی و مبارزات دکتر قاسملو را تقدیم حضار کرد.

سپس "آرش صالح"، نماینده حزب دمکرات در آمریکا، به مبارزات و فعالیت سیاسی و توانایی‌های دکتر قاسملو در بخش سیاسی و بین المللی اشاره کرد.

سپس "کارول پرون هوبیر"، دوست کورد و از یاران دکتر قاسملو و همچنین روزنامه نگار و نویسنده کتاب "رحمان کورد"، از رهبر کاریزماتیک و شخصیت والای دکتر قاسملو، مانند رهبری خاکیپوش که در قلب قو روان عموم مردم جای باز کرده است یاد کرد و همچنین با تعریف چند خاطره از روزهای مبارزه با دکتر قاسملو و پیشمرگەهای حزب دمکرات، این سمینار را مزین تر نمود.

در پانل دوم "جلیل آزادیخواه"، محقق و فعال سیاسی، در ارتباط با مفهوم مدرن و ساختار تشکیلاتی، درمقایسه با مناسبات عشیرتی سخن گفت و به این اشاره کرد به باور دکتر قاسملو، حزبی می‌تواند در آینده موفق باشد در بر دو مفهوم اصرار بورزد: "سوسیالیسم دمکراتیک و دمکراسی سیاسی و چند بعدی"، همچنین "ناصر باباخانی"، نویسنده و استاد دانشگاه، فکر استقلال طلبی دکتر قاسملو در کتاب "کوردستان و کورد" را بعنوان درون مایە سخنان خود قرار دادە و  سخنانی ایران نمود همچنین خبرنگار "رحیم رشیدی"، سخنانی را مورد شخصیت دکتر قاسملو ارائە داد.