کوردستان میدیا

دوشنبه 29 مهر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک پایگاه سپاه تروریست پاسداران در اورامان مورد حملە قرار گرفت

20:56 - 21 مهر 1395

کوردستان میدیا: یکی از پایگاه‌های محل استقرار نیروهای سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران در منطقه اورمان مورد حملە نظامی قرار گرفت.

بر اساس گزارش رسیده بە وب‌سایت کوردستان میدیا، صبح امروز چهارشنبه بیست و یکم مهرماه ١٣٩٥ خورشیدی، یک گروه مسلح ناشناس ساعت ٥:٠٠ بامداد بە یک پایگاه سپاه تروریست پاسداران حمله کرده و آن را منهدم می‌کنند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در این باره اظهار داشت که این جنگ و درگیری مدت ٢ ساعت طول کشیده ودر نهایت این پایگاه با خاک یکسان شدە و سپس بە آتش کشیده شد.

این جنگ در روستای روار سرو‌آباد از توابع اورامان بە وقوع پیوسته است.
همچنین خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در مریوان اذعان داشت کە ٧ تن از نیروهای اشغالگر رژیم ایران زخمی و بە بیمارستان مریوان اعزام شدەاند.

همچنین شهروندان مریوان فاش ساختەاند کە چندی از نیروهای رژیم نیز کشتە شدەاند کە تا کنون آماری دقیق از شمار تلفات نیروهای رژیم در دسترس نمی‌باشد.

در همین ارتباط چندی پیش دوشنبە شب هیجدهم مهرماە ١٣٩٥ خورشیدی، افراد مسلح ناشناس بە چندین مرکز نظامی رژیم در شهر ربط حملە کردەاند.

در این حملە یک مزدور رژیم ایران با هویت عزیز قادری کە یکی از افراد سابق سرسپرده رژیم ایران زخمی شدە و بە بیمارستان ارومیه انتقال می‌یابد.