کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران
پوستر ویژە ٢ بهمن ماه، ٧٨امین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان