کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تبریک مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران بە مناسبت جشن خاونکار

16:07 - 7 آبان 1394

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت جشن خاونکار، پیام تبریکی را منتشر نمود.

متن پیام عینا‌در ذیل می‌آید:

بە مناسبت جشن آیینی خاونکار، گرمترین و صمیمانەترین تبریک و تهنیت خود را بە همەی خواهران و برادران پیرو آیین یارسان تقدیم می‌کنم.

یارسان‌ها، بخشی اصیل از کردها هستد، بە خصوص در کردستان ایران کە بە علت تبعیضی آیینی از کردهای دیگر بیشتر مورد فشار و محدودیت هستند و از سوی رژیم اسلامی ایران مورد اهانت قرار می‌گیرند، اما مقاومت و مقابلەی آنان، توطئە و فشارهای رژیم، برای ترک آیین مقدس خود را ناکام گذاشتەاند.

آیین و اعتقاد هر فرد و هر کرد از سوی ما مورد احترام است و هیچ کس حق اهانت بە اعتقاد و باور مذهب کسی دیگر را ندارد و خصوصا پیروان آیین یاری کە از نظر مذهبی تحت فشار رژیم هستند، از سوی ما کە باورمند بە اصول دمکراتیک هستیم، دارای ارجمندی بە خصوصی هستند.

دوبارە بە مناسبت جشن مقدس خاونکار تبریک و تهنیت خود را تقدیم پیروان آیین یاری می‌کنیم و امیدواریم همچنان کە از اعتقادشان مشخص است، هرچە سریعتر سایەی ستم و ظلم بر کردها تمام شود و دوستی و آزادی و آبادنی برقرار گردد.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری

هشتم آبان‌ماە ١٣٩٤ خورشیدی
بیست‌وهشتم اکتبر ٢٠١٥ میلادی