Kurdistanmedia

Duşem 18 Kanûna Paşîn 2021
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

AyişeQadirî: “Bo min tewahiyaserkevtinênpartiya min dikevinnavacixzabîreweriyênxweşên min de, û wê di elbomajiyana min de her bimînin”

14:08 - 10 Kanûna pêşîn 2015

H: JîlaMusteicir

Birastîawareyî, malwêranî, jidestdanaezîzan, xerîbî, keser, xem, kovan û çendînmijarên din, dem û roj û demsal û salênjiyanamirovênxebatkartijîdikin. Her yekji wan mijaranjî bi nobetaxwe û di cihêxwe de û bi qasîxwe, giraniyêdixesermilêmirovênxebatkar, û porênreşên wan di demekekêm de Spî û kaldikin. Eva serpêhatiya wan jinênxebatkar e kuserbarêdîtina wan hemûêş û elemênserrêyaşoreşê, lêdîsanjî bi hêvî, û qahîmtevlîrefênpartiyênxwedibin, û bona bidestxistinamafênxweyênmirovî û netewî, berxwedidin.

AyişeQadirîjîyekji wan jinênxebatkar e ku, serbarêvêkuxelkêKurdistanaBaşûr e, lêtewahiyatemenêxwe, serbarêserpêhatiyaxweyapirjiêş û jan, di navaPartiyaDemokrat a KurdistanaÎranê de derbazkiriye.

AyişeQadirîkeçaQadirsala 1973’an (30.09.1352) li bajarokêSengeser a KurdistanaBaşûr di malbatekenîştimanperwer de hatiyedinê.

AyişeQadirî di despêkahevpeyvînaxwe de, çawaniyanasyarîtevî PDKÎ û herwehaderheq bi jiyanaxweyahevpar di navarefên PDKÎ de wehadipeyve: “Bi sedemavêkuxalên min di navarefênpêşmergên PDKÎ de xebatdikirin, dikarimbêjimku her di zarokatiyaxwe de eztevîsiyasetên PDKÎ nasyarderketim, jiberku her ro min pêşmerge û kadrên PDKÎ didîtin û rojane me bidûreçûnbokarûbar û nûçeyênHizbaDemokratdikirin. Her evabûsedemkuHizbaDemokrathemûjiyan û bûyîna min dagîr bike û bê PDKÎ ezhest bi bûyînaxwenekim.

Min di nava PDKÎ de du caranjiyanahevpar ava kir. Cara yekemîntevîpêşmergeyekîHizbaDemokrat bi navê, “QadirHesenpûr” kufermandarê “Lik” bû di hêzaQendîlê de, min jiyanahevpar ava kir, lêmixabinpiştîtenê du heyv û nîvan û jiyanekepirdemkurt, felekaQadirçepbada, û Qadirtevlîrefênkarwanênemiranbû û şehîdket.

Cara duyemîn, 8 salanpiştîşehîdketinaQadir, min di sala 2004’an (1383) tevîpêşmergeyekî din ê HizbaDemokrat bi navê Zahid xelîlzadejiyanahevpar ava kir û berhemajiyana me jîkeçek e bi navêHêlîn”.

AyişeQadirîderheq bi vêpirsyarêkuçawabûserbarêzehmetiyênserrêya her xebatkarekî Kurd, tebiryarabeşdarî di xebataKurdistanaRojhilatê de da, dibêje: “Min di demekê de biryar da kubibimhevjînapêşmergeyekîHizbaDemokratku, şarezayêtewahiya wan eger û nerihetiyanbûmkutêneserrêyamirovekîxebatkar û şoreşvan. Lewra bi moralekbihêz li hemberî wan asteng û nerihetiyansekinîm û berdewamhewlaçareserkirina wan didim. Niha û piştî wan hemûsalanjîçavnihêriya min jiHizbaDemokrat û hevjînê min ev e ku, heyabidestxistinaarmancênrewaêngelê Kurd, tenêbodeqeyekêjîjixebatênesekinin û her di vêrasteyê de jî, ezjîwêhewilbidimkubikarimkeseke bi qazancbim di pêxemagehiştina bi wan armancan”.

AyişeQadirîderheq bi rojaxweyaherîxweş a jiyanê, wehadibêje: “Demabomiroveksiyasî bas têserbîreweriyênxweş, pirzehmet e kubikarediyarî bike kanêkîjanbîrewerîxweş e, lêbo min tewahiyaserkevtinênPartiya min dikevinnavacixzabîreweriyênxweşên min de, û wê di Elbomajiyana min de her bimînin”.

AyişeQadirîherwehaderheq bi rojaherînexweş a jiyanaxwewehadibêje: “Her wekemirovnikarebîreweriyênxweşjibîr bike, bîreweriyên ne xweş û taljînahênjibîrkirin û di hizr û ramanamirov de dimîne, lewrabo min bîreweriyênherînexweşênjiyanê, veqetiyanahevrêyên min in, çiewênkuşehîdketine û çievênku bi her sedemekêjirefênPartiyaDemokratveqetiyane”.

AyişeQadirî bi vêgotinêdawiyê bi hevpeyvînaxwetîne: “Piştî 20 salanjiyanasiyasî, daxwaza min jijinan û keçan û dayîkanev e ku, heyadikarinastarewşenbîrî û zaniyariyaxwebilindbikin da kubikarintevîserdemênihaxwepêşbixînin. Herwehadaxwaza min ji wan ev e kuhevkar û piştevanêxebataxweyarewa bi rêberiya PDKÎ bin, jiberkuezxatircemimkuPartiyaDemokratcihêhemûqat û texekecivakaKurdistanaÎranê ye”.