کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

احتمال بیش ‌از پیش حملە اسرائیل بە نیروگاە‌های اتمی ایران

18:55 - 14 اردیبهشت 1400

مقامات ارشد رژیم ایران پس از انفجار مشکوک نیروگاە اتمی نطنز اعلام کردند، ما باید بە غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ٩٠ درصد دست یابیم و قابلیت این غنی‌سازی را داریم.

این سخنان مقامات رژیم ایران در حالی بود کە رژیم ایران برای رسیدن بە توافق و رفع تحریم‌ها با قدرت‌های جهانی در حال مذاکرە بود.

در این رابطە "الی کوهن" وزیراطلاعات اسرائیل هشدار دادە بود یک توافق بد با ایران منطقە را بە سوی جنگ سوق می‌دهد.

سەشنبە ١٤ اردیبهشت‌ماە یک‌بار دیگراسرائیل هشدار داد، ممکن است چارەای جز حملە بە تاسیسات اتمی رژیم ایران برای جلوگیری از دستیابی این رژیم بە سلاح هستەای نداشتە باشد.

مقامات ارشد اسرائیل اظهار داشتەاند، نیروی هوایی این کشور بیش‌ از ‌پیش در حال کسب قابلیت چنین ماموریتی است و هواپیماهای ما توانایی دسترسی بە تمام نقاط خاورمیانە را دارند.

اسرائیل طرح حملە هوایی برای پیشگیری از دستیابی رژیم ایران بە سلاح هستەای و برنامە موشکی‌اش را در١٩٩٠برای اولین بار مطرح کرد د رآن زمان رژیم ایران با کمک کرەشمالی در حال توسعە این برنامەها بود.

نیروی هوایی اسرائیل در ١٩٨١ بە راکتور"اوسیراک"عراق حملە کرد و در ٢٠٠٧ نیز یک راکتور هستەای رژیم سوریە را هدف قرار دادە است.

پیشتر نیز اسرائیل برای نشان داد توانایی‌ رسیدن هواپیماهایش بە ایران مانورهای هوایی بر فراز دریای مدیترانە انجام دادە است.

داشتن جنگندەهای رادارگریزF35 این توانایی را بە اسرائیل دادە است کە بتواند تهدیدهای مکرر خود مبنی برحملات پیشگیرانە بە تاسیسات هستەای رژیم ایران را در صورت لزوم اجرایی کند.