کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

استراتژی موقت امنیت ملی آمریکا محوریت بازدارندگی در قبال اقدامات خصمانە رژیم ایران است

10:12 - 14 اسفند 1399

"کاخ سفید" استراتژی موقت امنیت ملی آمریکا را با محوریت بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه رژیم ایران را منتشر کرد کە در آن بر مقابلە با تروریسم ایران تاکید شدە است.

در این استراتژی ٢٣ صفحەای آمریکا کە در بخشی از آن  نیز بە پروندە خاورمیانە پرداختە، هدف را از کار انداختن شبکه‌های تروریستی، بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه رژیم ایران و دفاع از منافع حیاتی آمریکا اعلام کردە است.

در این استراتژی جدید آمدە کە دولت آمریکا عزم آن را دارد تا تعداد نیروهایش را در منطقه افزایش دهد.

دولت آمریکا همچنین بر ضرورت ادامه هماهنگی‌ها با شرکای منطقه‌ای جهت ممانعت از تهدیدهای رژیم ایران علیه ثبات کشورهای منطقه، از کار انداختن سازمان القاعده و شبکه‌های تروریستی وابسته به آن، ممانعت از بازگشت داعش و رسیدگی به بحران‌های انسانی، تاکید کردە است.

در رابطه با پرونده هسته‌ای رژیم ایران نیز تاکید شدە است کە، دولت بایدن "دیپلماسی اصولی" را برای رسیدگی به آن در پیش خواهد گرفت.