کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اسرائیل ازدستیابی رژیم ایران بە سلاح هستەای جلوگیری خواهد کرد

13:03 - 28 فروردین 1400

"گابی اشکنازی"، وزیرامور خارجە اسرائیل اعلام کرده است اسرائیل هر کاری کە مانع دستیابی رژیم ایران بە سلاح هستەای شود، انجام خواهد داد.

"صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم ایران دو روز پس از انفجار تاسیسات هستەای نطنز گفتە بود، "در هر ساعت ٩ گرم اورانیوم ٦٠ درصدی تولید می‌کنیم".

این واکنش اسرائیل در پی آغاز غنی‌سازی ٦٠ درصدی اورانیوم از سوی رژیم ایران صورت گرفتە است. غنی‌سازی ٦٠ درصدی اورانیوم نقض جدید تعهدات برجامی رژیم ایران است.

رژیم ایران اکنون اورانیوم با غنای٢٠ درصد را تولید می‌کند کە خیلی زیادتر از خلوص ٣.٦٧ درصدی است کە در برجام مجاز دانستە شدە است.

اقدام اخیر، رژیم ایران را بە غنی‌سازی ٩٠ درصدی نزدیک می‌کند کە می‌تواند کاربرد نظامی نیزداشتە باشد و این جامعە جهانی را بە شدت نگران کردە است.

پیشتر نیز سفیر اسرائیل در سازمان ملل بر اساس مستنداتی در رابطە با آزمایشات موشکی رژیم ایران کە برد ٢ هزار کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک هستەای دارند اعلام کردە بود،  این اقدام رژیم ایران نقض توافق هستەای سال ٢٠١٥ و همچنین قطعنامە ٢٢٣١ سازمان ملل است.

طی مدت اخیر تنش‌های زیادی میان دو کشور صورت گرفتە از جملە حملە بە کشتی"ساویز" متعلق بە سپاە پاسداران رژیم ایران در دریای سرخ و حملە بە تاسیسات هستەای "نطنز" کە رژیم ایران، اسرائیل را مقصرمی‌داند.