کوردستان میدیا

سه شنبه 19 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتراضات مردم در شهرستان سراوان علیە رژیم ایران ادامە دارد

16:36 - 5 اسفند 1399

در شهرستان "سراوان" در استان سیستان‌ و بلوچستان اعتراضات مردمی علیە کشتن چندین تن از شهروندان بلوچ از سوی نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران رژیم ایران ادامە دارد.

نیروی انتظامی می‌گوید شلیک به مردم کار آن‌ها نبوده و سپاه پاسداران سکوت کرده است.

خط اینترنت و تلفن در این شهر با اختلال شدید مواجە شدە است.

طبق گزارشات رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان میدیا" در شهرستان "سراوان" خیابان‌ها از سوی مردم مسدود شدەاند و ادارات رژیم تعطیل شدەاند.

همچنین ٢ دستگاه ماشین نیروهای انتظامی رژیم ایران از سوی مردم بە آتش کشیدە شدە است.

"عبدالـلە عارف" مدیر کمپین فعالان بلوچ در گفتگو با "کوردستان میدیا" اعلام کرد ٣ مامور نیروهای رژیم در این اعتراضات کشتە شدەاند کە هویت آنها هنوز فاش نشدە است.

"احزاب مخالف رژیم ایران از قبیل "حزب مردم بلوچستان" و حزب بلوچستان ء راجی تپاکی" از این اعتراضات حمایت کردەاند.

"حزب مردم بلوچستان" طی بیانەای ضمن محکومیت شدید این جنایت ضد بشری و ابراز همدردی با خانواده‌های این جوانان از جامعه‌ی جهانی تقاضا دارد ضمن محکوم نمودن این جنایت هولناک مقدمات پاسخگویی قضایی رژیم ایران را در این ارتباط فراهم آورند.

روز گذشتە ١٥ تن از شهروندان کاسبکار در استان سیستان و بلوچستان از سوی نیروهای تروریستی رژیم کشتە شدند.