کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتراض ساکنان روستای "گوگجە" علیە سپاە تروریست پاسداران

12:16 - 2 آذر 1399

طبق گزارش رسیدە بە وب سایت "کوردستان میدیا" پایگاە سپاە تروریست پاسداران در روستای "گوگجە" از توابع شهر مریوان با  تخلیه زبالە و پسماندهای خود در زمین‌های کشاورزی ساکنین این روستا،  موجب نارضایتی و اعتراض آن‌ها شدە است.

گزارشات حاکی از آن است نیروهای این پایگاە زبالەهای خود را بدون توجە بە بهداشت و سلامت ساکنان در داخل کوچەها و معابر روستا پخش و این اقدام نیروهای رژیم نارضایی مردم را بە دنبال داشتە است.

سپاە تروریست پاسداران ٦ پایگاە نظامی را در کوه‌های اطراف این روستا مستقر کردە است.

شماری از ساکنین اعلام کردە کە در صورت تداوم فشارهای سپاە تروریست و عدم توجە بە خواستەهای ما،  ناچار بە ترک خانە و کاشانه خود خواهند شد.