کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آمارمبتلایان بە مواد مخد در استان "لورستان" افزایش یافتە است

12:55 - 14 اسفند 1399

"کرمیاری" مدیراجرایی بهزیستی استان "لورستان" در مورد مبتلا شدن مادران بە موا دمخدر کە سرمنشا بیشتر خسارات اجتماعی است گفته است: "استان "لورستان" در خسارات اجتماعی، جز ٥ استان اول خسارت دیدە ایران بە شمار می‌آید".

نامبردە در ادامە گفته است: "در استان "لورستان" ٢٠٩ هزار خانوار کە در فقر و محرومیت بە سر می‌برند وجود دارد کە این فقر و محرومیت می‌تواند سرمنشا خسارات اجتماعی در این استان باشد.

"کرمیاری" گفتە است مجلس فقط ١٥ میلیارد تومان بودجە برای مبارزە با مواد مخدر هزینە کردە است.

بر اساس گفتەهای این مسئول رژیم ازاین مقدار بودجە، ١٠ میلیارد تومان برای استان تهران و فقط ٥ میلیارد تومان برای تمام استان‌های دیگر ایران در نظر گرفتە شدە است.

با این مقدار پول، نمی‌توان مشکلات مبتلایان بە مواد مخدر را حل کرد.

نامبردە با انتقاد از "موسی خادمی" استاندار استان "لورستان" گفته است: "خادمی" رییس شورای هماهنگی مبارزە با مواد مخدر استان "لورستان" است ولی در هیچ یک از جلسات این شورا شرکت نمی‌کند".