کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انصاراللـە یمن بە پایگاە ملک خالد عربستان حملە کرد

13:30 - 13 اردیبهشت 1400

گروە انصارالـلە یمن در پی عملیاتی یک پایگاە نظامی و یک پایگاە هوایی عربستان را مورد هدف قراردادە است.

امروز١٣ اردیبهشت‌ماە "یحیی سریع" سخنگوی این گروە اعلام کرد این حملە با چهار پهپاد از نوع قاصف 2k و دو موشک بالستیک بدر انجام شدە است.

بە گفتە نامبردە در این حملە مواضع نظامی در فرودگاە "نجران" و پایگاە هوایی "ملک خالد" در خمیس مشیط مورد هدف قرار گرفتەاند.

ائتلاف عربی بە رهبری عربستان نیز اعلام کردە است ٣ پهپاد بمبگذاری شدە و٢ موشک بالستیک انصاراللـە را منهدم کردەاند.

انصاراللـە تشدید حملات خود بە فرودگاەها و پایگاەهای نظامی عربستان را بە منظور پایان محاصرە یمن توسط ائتلاف عربی اعلام می‌کند.

گروە انصارالـلە ازجملە گروهای شبەنظامی وابستە بە رژیم ایران است کە از لحاظ مالی، نظامی و ایدئولوژیکی بە منظور ناامن کردن منطقە و بە عنوان کارت فشاری بر عربستان توسط رژیم ایران پشتیبانی می‌شود.