کوردستان میدیا

سه شنبه 12 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انقلاب و ملت‌های تحت ستم ٤٢ سال بعد

23:26 - 21 بهمن 1399

انقلاب و ملت‌های تحت ستم ٤٢ سال بعد