کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اکوتوریسم و بیگانگی جمهوری اسلامی

11:49 - 20 مهر 1397

خالد درویژه

قبل از پرداختن بە موضوع، ارزش‌های والای انسانی، احساس طبیعت دوستی و میهن دوستی اقتضا می‌کند، موضع مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران را در خصوص تعین سوم شهریورماه، بە عنوان روز فعال محیط زیست کوردستان بە نشانە یادبود و همگام ادای احترام بە شهیدانی کە در نتیجە آتش گرفتن جنگل‌های کوردستان جان خود را فدا نمودند، ارج نهادە و قابل تحسین بدانیم.

اکوتوریسم بە عنوان یکی از صنایع پویا و با نشاط در عرصەهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنیا مطرح است. فعالیت‌های اکوتوریستی عبارت است از آشنایی با محیط زیست طبیعی، تماشای حیوانات و پرندگان، مطالعات پوشش گیاهی و جانوری، سفر مسئولانە بە مناطق ییلاقی و جنگلی، سفر بە روستاها و مزارع بە منظور لذت بردن از طبیعت و آشنایی با فرهنگ‌ها، بازدید از غارهای طبیعی و... . اکوتوریسم پدیدەای است کهن، کە از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشتە و بە تدریج با طی مراحل تاریخی مختلف بە موضوعی فنی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدە است. بخش بسیار مهمی از فعالیت‌های جهانگردی در دنیا مبتنی بر یک گرایش قوی و تمایل خاص بە بهرمند شدن از طبیعت است. چنین بستری را حکومت‌های مردمی و پاسخگو  با اجرای برنامەهای مدون توسعە و مدیریت گردشگری کە خود مستلزم انجام تسهیلات در زمینە پذیرش و ارائە خدمات بە گردشگران، عادی سازی روابط با دیگر کشورها، انجام اصلاحات باز سیاسی و اقتصادی، خصوصی سازی و اعتقاد بە عدم اتکا بە اقتصاد تک محصولی  جهت برون رفت از مشکلات، بر عهدە می گیرند.

اگر چە شرایط تاریخی و آب و هوایی چهار فصل ایران و نیز ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی، شرایط کم نظیر اکولوژی ، پوشش مرتعی و جنگلی، مناطق سرسبز، حیات وحش، شکارگاه‌های متعدد کوردستان بە ویژە از جاذبەهای قوی توریستی و گردشگری منطقە محسوب می شوند. اگر چە می‌بایست جهت برون رفت از اقتصادی تک محصولی متکی بە نفت کە هر از چند گاهی بدلیل سیاست‌های نادرست و مداخلە‌جویانە سیاست گذاران رژیم همراە با سایر مولفەهای ناکارآمد اقتصادی و ضعف مدیریتی، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بسیار را وخیم تر و دشوارتر از گذشتە می کرد، پرداختن  بە صنایع دیگر من جملە "اکوتوریسم" در سر لوحە برنامە ریزی دولت قرار می گرفت.

با این همە تعاریف و اوصاف آنچە از رفتار سران رژیم دیدە می شود، خلاف پرداختن بە چنین مفاهیمی و در واقعیت بیگانگی با آن‌هاست.

عیسی کلانتری ریس سازمان محیط زیست در نشست مشترک با دبیر کل سازمان جهانی "ایزو" بر این نکتە تاکید کرد کە اگر بخواهیم  در ایران تمام استانداردها را مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت کنیم باید همە صنایع تعطیل شود. وی در ادامە تصویب استانداردهای ایران مطابق با فناوری پیشرفتە جهان را مستلزم بهره‌مندی از تکنولوژی روز دانست، چنین اظهار نظری خود دال بر این واقعیت می باشد کە آنچە را باید صرف بهره‌مندی از تکنولوژی روز شود صرف پروژهایی می شود کە نە تنها آبادانی ایران را بە همراە ندارد بلکە خود زمینە ویرانی چنین سرزمینی را میسر می کند.

طی روزهای اخیر، انتشار ویدئوهایی در شبکە‌های اجتماعی در خصوص مرگ و میر آبزیان رودخانە "زرینەرود"  در  کوردستان در اثر آلودە کردن آب آن از طریق ریختن زبالە و فاضلاب کارخانە های تولیدی ، آتش زدن مکرر و همە روزە جنگل‌ها و مراتع کوردستان بە بهانەهای واهی از طرف جمهوری اسلامی همە و همە میزان بیگانە بودن چنین نظامی را با طبیعت و صنعت آکوتوریسم نشان می دهد.