کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایران بە غنی سازی ٦٣ درصدی اورانیوم رسید

13:06 - 22 اردیبهشت 1400

آژانس انرژی اتمی روز سەشنبە ٢١ اردیبهشت‌ماە اعلام کرده است نوسانات در تاسیسات اتمی نطنز نشان از غنی سازی ٦٣ درصدی اورانیوم دارد کە بیشتر از آن چیزی است کە در مذاکرات ١+٤ با رژیم ایران اعلام شدە بود.

خبرگزاری "رویترز" دراین بارە گفتە است، ایران مدعی است این نوسانات سطح غنی سازی تنها آزمایشی است.

رژیم ایران در حالی درصد غنی سازی اورانیوم را افزایش دادە است کە در حال مذاکرات با کشورهای بریتانیا، فرانسە، روسیە، چین و آلمان بە منظور بازگشت آن بە برجام هستند.

در این مذاکرات توافق شدە بود رژیم ایران تنها مجاز است تا سقف ٦٧/٣ درصد غنی سازی اورانیوم انجام دهد.

غنی سازی مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی٩٠ درصد است کە این افزایش سطح غنی سازی رژیم ایران تا٦٠ درصد نشان از قدم برداشتن رژیم ایران برای دستیابی بە سلاح اتمی است.

آژانس ماە گذشتە در گزارشی اعلام کردە بود رژیم ایران از یک آبشار سانتریفیوژ پیشرفتە IR6 برای تولید گاز UF6 با غنای تا ٦٠ درصد استفادە کردە است.