کوردستان میدیا

سه شنبه 19 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایران مسئول حملات گروهای نیابتی علیە آمریکایی هاست

11:06 - 5 اسفند 1399

"ند پرایس"سخنگوی وزارت خارجە آمریکا گفتە است، در حملات  اخیر در عراق از سلاح‌های ساخت ایران استفادە شدە است.

پرایس می گوید واشنگتن ایران را مسئول حملاتی می‌داند کە نیروهای نیابتی نزدیک بە این رژیم علیە آمریکایی‌ها انجام می‌دهند.

همزمان با این سخنان "پرایس" منطقە سبز بغداد مورد حملات موشکی قرار گرفته و خساراتی در اطراف سفارت آمریکا بە بار آورده است.

"پرایس" همچنین اظهارات خامنەای در مورد غنی سازی اورانیوم تا سقف ٦٠ درصد را حاوی تهدید توصیف کرد.

وی درباره حملات راکتی اخیر در کوردستان عراق گفتە است که آمریکا همچنان روی تحقیقات درباره حادثه کار می کند و افزود که همان طور که پیش تر هم گفته‌ایم در اقداماتی که نیروهای وابسته به ایران در عراق انجام می دهند ایران را مسئول می‌دانیم.