کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آیندە تاریک در انتظار صنعت خودروسازی ایران پس ‌از توافق با چین

11:50 - 23 فروردین 1400

بر اساس آخرین اطلاعاتی کە ازمتن پیش‌نویس قرارداد  ٢٥ ساله رژیم ایران و چین کە بە قرارداد فروش ایران ملقب گردیدە است چین علاوە بر منابع نفتی و گازی بە دنبال سلطە برخودروسازی ایران نیز می‌باشد.

"امیرحسین کاکایی"عضوهیات‌ علمی دانشکدە مهندسی خودرودرمصاحبەای با خبرگزاری ایلنا گفته است، میزان تولید داخلی خودرو بالا نیست در نتیجە چین بە راحتی می‌تواند قطعەسازان ایرانی را از دور رقابت خارج کند.

چین از نظرتولید کاملا تمامیت‌خواە بودە و تجربە نشان می‌دهد قطعە‌سازان ایرانی با مشکل مواجە می‌شوند و در نتیجە ورشکستە خواهند شد.

کشور چین "یک سوم" بازار تولید خودروی جهان را در اختیار دارد.