کوردستان میدیا

دوشنبه 20 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیش از ٢ میلیون روستانشین در بدترین شرایط اقتصادی هستند

18:27 - 11 مرداد 1399

براساس آمارهای مرکز آمار رژیم ایران در ٩٨ میانگین درآمد روستاییان سالانه ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یا به عبارتی ماهانه نزدیک به ٢.٥ میلیون تومان بوده است.

بر اساس این آمار درآمد بیش از ۲ میلیون روستانشین در ایران ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است که این درآمد معادل حقوق نصف روز مسئولین رژیم است.

بر اساس این جمع بندی مجموع درآمدهای افراد در دهک‌های مختلف شامل همه کمک‌های دولتی، یارانه‌ها، درآمدهای پولی و غیرپولی خانوار است.

آمارهای رژیم بیانگر این است که بیش از دو میلیون نفری که در دهک اول قرار دارند، در بدترین شرایط معیشتی هستند، این در حالی است کە  بسیاری از کارشناسان  معتقدند آمار واقعی بیش از این ارقام است.

جامعه روستایی مهمی از تولید امنیت غذایی را برعهده دارد اما درآمد روستاییان در ماه کمتر از ٥٠٠ هزار تومان است.