کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان سهامدار بورس مقابل مجلس رژیم

11:39 - 17 فروردین 1400

فعالین اجتماعی ویدیوهای را از تجمع اعتراضی مالباختگان بورس در مقابل مجلس رژیم منتشر کردند کە در آن معترضین به عملکرد دولت انتقاد کرده و گفته‌اند، به دلیل بی اعتمادی بە رژیم دیگر حاضر به رای دادن نیستند.

این معترضان در شعاری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران گفتەاند: "ما دیگه رای نمی‌دهیم از بس دروغ شنیدم".

پیشتر نیز جمعی از سهامداران بازار بورس تهران که بر اثر سقوط شدید شاخص کل، زیان کردند، مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند و خواهان بازگشت سرمایه‌های خود شدند.

کارشناسان اقتصاد ایران بر این باورند، سیاست بورس رژیم جذب سرمایەهای مردم در راستای جبران خسارات عمیقی کە در نتیجە تحریم‌های آمریکا علیە اقتصاد ایران ایجاد شدە بودە و رژیم با فروش شرکت‌های دولتی کە در حقیقت همە آن‌ها ورشکستە هستند، پول مردم را بە جیب زدە و این سرمایە از دست رفتە مردم نیز قابل برگشت نیست.